موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

مرکز منابع

مرکز منابع فیفا دارای صدها جلد کتاب دربارۀ موضوعات مختلف و به زبان‌های مختلف است. این مرکز کتب متعددی در باب سیاست، حقوق، فرهنگ، تاریخ، علوم اجتماعی، اسلام، اقتصادی، فلسفه، روش تحقیق و ادبیات است.

تسهیلات موجود:


. کتب
. نشریات فیفا
. انترنت
. گزارشات فیفا
. کمپیوتر
. ماشین کاپی
. فضای آرام


تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2018 | FEFA