موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

کنفرانس ها

کنفرانس گروه زنان به منظور شریک سازی پشنهادات گروه با نهاد ذیدخل می باشد کنفرانس با حضور نهاد های جامعه مدنی ،احزاب سیاسی ،نماینده های حکومت برگزار می نمایند که در این برنامه از نهاد های ذیدخل دعوت به عمل امده تا رسما تعهد خود را در قبال تطبیق بشنهادات گروه اعلام نمایند.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2018 | FEFA