موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

طرح های گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان

هدف عمده از طرح پشنهادی از بین بردن چالشها فراراهی اشتراک زنان در پروسه های سیاسی و همکاری با نهاد های ذیدخل میباشد. طرح های پیشنهاد شده قرار ذیل است:
• طرح های پشنهادی انتخاباتی برای وزارت امورزنان.
• وظایف پولیس در انتخابات، ثبت‌نام رای‌دهندگان.
• طرح پشنهادی تعدیل قانون انتخابات.
• قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی.
• کمیسیون اصلاحات انتخاباتی.
• اعلامیه اصول اساسی برای اشتراک معنی دار زنان و جوانان در انتخابات.
• وطرح پشنهادی برای تقویت مشارکت سیاسی زنان در احزاب سیاسی.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2018 | FEFA