موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

کنفرانس های گروه جوانان

کنفرانس گروه جوانان به منظور شریک سازی پشنهادات با نهاد های ذیدخل برگزار میگردد که در این برنامه از نهاد های جوانان ،کمیته جوانان احزاب سیاسی ،نهاد مدنی ،معینیت جوانان و نمایندگان حکومت دعوت به عمل می آید تا در قبال تطبیق پشنهاد تعهد شان را رسما در حضور رسانه های اخذ گردد و همچنان جلسات تقیبی و دادخواهی با نهاد های مذکور برگزار میگردد.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2018 | FEFA