موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

طرح های گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان

هدف عمده از طرح پشنهادی از بین بردن چالشها فرارهی اشتراک جوانان در پروسه های سیاسی و همکاری با نهاد های ذیدخل آن پشنهاد می نماید.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2018 | FEFA