موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی

10000

مشاهد در جریان
انتخابات

400

مشاهد دراز مدت
در ولسوالی ها

68

هماهنگ کننده
ولایتی

15

سال خدمات
مدنی

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA