موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

10000

مشاهد در جریان
انتخابات

400

مشاهد دراز مدت
در ولسوالی ها

68

هماهنگ کننده
ولایتی

14

سال خدمات
مدنی

ویژه ها

فهرست ذیل شامل گزارش فعالیت‌ها و برنامه‌های ویژه فیفا است. شما میتوانید با کلیک روی گزینۀ بیشتر بخوانید جزئیات هر فعالیت و برنامه را مطالعه نمایید.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA