موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی

تاریخچه فیفا

فیفا به عنوان یک نهاد مستقل و بی طرف در سال 2004 میلادی توسط تعداد از نهادهای جامعه ی مدنی ایجاد و ثبت و راجستر وزارت اقتصاد گردید. بر اساس اهداف فیفا، این نهاد تلاش دارد تا همه ی شهروندان واجد شرایط رای دهی در انتخابات در کشور، در این پروسه سهیم و از فرصت های یکسان در روند انتخابات برخوردار باشند تا انتخابات افغانستان به شکل دیموکراتیک، آزاد و شفاف آن برگزار گردد. فیفا منحیث یک نهاد ملی، مستقل و بی‌طرف ، تلاش دارد تا مطمین سازد که تمام پروسه‌های ملی و دموکراتیک در کشور از طریق شبکه‌سازی، اشتراک فعال شهروندان و حکومت‌داری خوب به صورت شفاف انجام داده می‌شود.

دورنما فیفا

«فیفا» به‌منظور تشکیل جامعه‌ی صلح‌آمیز و دموکراتیک، برخوردار از حکومت‌داری خوب که همه‌ی شهروندان از فرصت‌های مساوی اشتراک در پروسه‌های ملی بهره‌مند باشند، فعالیت می‌کند.

ماموریت فیفا

«فیفا» یک نهاد معتبر مستقل ملی است که در راستای اطمینان بخشیدن از این‌که تمام پروسه‌های دموکراتیک به‌صورت شفاف به وسیله‌ی شبکه‌کاری، مشارکت شهروندان و حکومت‌داری خوب صورت می‌گیرد، فعالیت می‌کند.

دورنما
فیفا

«فیفا» به‌منظور تشکیل جامعه‌ی صلح‌آمیز و دموکراتیک، برخوردار از حکومت‌داری خوب که همه‌ی شهروندان از فرصت‌های مساوی اشتراک در پروسه‌های ملی بهره‌مند باشند، فعالیت می‌کند.


تماس با ما


آدرس: کارته سوم|کوچه پارک آبی| عقب حبیبی تاور| خانه شماره ۴۱ | کابل- افغانستان

شماره تماس: 310664-0799

شماره تماس: 006082-0772

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2021 | FEFA