موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

دادخواهی

بخش انتخابات فیفا بعد از تهیه پیشنهادات مشخص برای جوانب ذیدخل و ذیربط انتخاباتی از طریق جلسات مشورتی اقدام به دادخواهی در این موارد مینماید. هدف از دادخواهی تطبیق به موقع و درست پیشنهادات توسط نهادهای مربوطه میباشد. فیفا برای انجام دادخواهی گروپ های کوچک متشکل از نمایندگان نهادهای جامعهٔ مدنی و احزاب سیاسی را تشکیل میدهد. این گروپ ها طی جلسات با مسؤلین نهادهای که پیشنهادات مربوط شان میگردد بحث نموده و روی میکانیزم های تطبیقی آنها گفتگو مینمایند. برعلاوه فیفا و تیم انتخاباتی این نهاد با اشتراک در بحث های رسانه‌ای نیز دادخواهی می نمایند.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA