موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

جلسات مشورتی

جلسات مشورتی جهت دریافت و جمع آوری نظریات اشخاص ذیدخل و ذیربط انتخاباتی در مورد مسایل مهم انتخاباتی برگزار میگردد. برای تدویر این جلسات ابتدا مطالعات همه جانبه از طرف بخش انتخابات فیفا روی موضوعات انتخاباتی صورت گرفته سپس موارد مهم آن طی جلسات مشورتی با جوانب ذیربط و ذیدخل انتخاباتی مورد بحث قرارداده شده و در نتیجه پیشنهادات و میکانیزم های تطبیقی مشخص به نهادهای انتخاباتی و جوانب ذیدخل و ذیربط انتخابات تهیه میگردند. سپس موسسهٔ فیفا این پیشنهادات را به شکل اعلامیه چاپ و طی کنفرانس های مطبوعاتی به مراجع مربوطه تسلیم می نماید.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA