موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

جلسات هماهنگی

این جلسات توسط بخش انتخابات فیفا بصورت ماهوار و یا پانزده روزه با کمیسیون های انتخاباتی و نهادهای ذیدخل و ذیربط انتخابات برگزار میگردد. هدف از تدویر این جلسات ایجاد هماهنگی میان این نهادها در امور انتخاباتی میباشد. نمایندگان نهادهای فوق الذکر گزارش فعالیت‌ها و پیشرفت‌های کاری خویش در عرصهٔ انتخابات را در این جلسات ارائه نموده و نظریات و پیشنهادات سایرین را برای بهبود آن دریافت می نمایند.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA