موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

نظارت برانتخابات

نظارت برانتخابات عمده‌ترین فعالیت برنامه انتخابات فیفا را تشکیل می‌دهد. در این بخش تمامی مراحل انتخاباتی از قبیل تعین و تصدیق مراکز رای‌دهی، تهیه فهرست رای‌دهندگان، ثبت نام کاندیدا، مرحله کمپاین، روز انتخابات، شمارش آرا و اعلان نتایج را تحت پوشش نظارتی قرار می‌دهد. در همین‌حال، مطابق قانون انتخابات، فیفا جلسات روزانه کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را نظارت می‌کند.

نمودار ذیل نشان‌دهنده پروسه‌های انتخاباتی است که در جریان انتخابات توسط فیفا نظارت/مشاهده میشود.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA