موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

در مورد اصلاحات انتخاباتی

بخش انتخابات فیفا یک سلسله فعالیت های را جهت بهبود روند انتخابات آن انجام میدهد. این فعالیت ها معمولا شامل تدویر نظارت از مراحل مختلف انتخابات، تدویر جلسات مشورتی، هماهنگی و دادخواهی میباشند. فیفا با انجام این فعالیت ها پیشنهادات مشخص و میکانیزم های عملی را به نهادهای انتخاباتی و جوانب ذیدخل و ذیربط انتخاباتی ارائه نموده و با انجام دادخواهی در تطبیق آنها تلاش مینماید.

دادخواهی

بخش انتخابات فیفا بعد از تهیه پیشنهادات مشخص برای جوانب ذیدخل و ذیربط انتخاباتی از طریق جلسات مشورتی اقدام به دادخواهی…

اعلامیه ها

اعلامیه‌ها معمولا به دو شکل تهیه میشوند. ۱. بعد از تدویر جلسات مشورتی ۲. برای ارائه موقف این نهاد در قبال انشکافات قانونی و…

گزارشات

گزارشات تشریح فعالیت های چون جلسات مشورتی، هماهنگی، نشست های خبری، کنفرانس‌ها و جلسات دادخواهی میباشد. بخش انتخابات…

جلسات هماهنگی

این جلسات توسط بخش انتخابات فیفا بصورت ماهوار و یا پانزده روزه با کمیسیون های انتخاباتی و نهادهای ذیدخل و ذیربط…

جلسات مشورتی

جلسات مشورتی جهت دریافت و جمع آوری نظریات اشخاص ذیدخل و ذیربط انتخاباتی در مورد مسایل مهم انتخاباتی برگزار میگردد...

نمودار مراحل کاری

نمودار ذیل نشان‌دهندۀ فعالیت‌هایی است که در راستای اصلاحات انتخابات توسط فیفا صورت میگیرد. این نمودار فعالیت‌های فوق الذکر را بصورت اولویت‌بندی شده نشان می‌دهد.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA