موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

اعلامیه های مطبوعاتی

اعلامیه‌ها معمولا به دو شکل تهیه میشوند. ۱. بعد از تدویر جلسات مشورتی ۲. برای ارائه موقف این نهاد در قبال انشکافات قانونی و سیاسی انتخابات در کشور.
اعلامیه های جلسات مشورتی اعلامیه های اند که در تهیهٔ آن جوانب مختلف ذیربط انتخابات مانند احزاب ساسی، نهادهای جامعهٔ مدنی و نهادهای رسانه‌این نقش داشته و طی چندین جلسهٔ مشورتی تهیه میشوند. اما شکل دوم آن اعلامیه های اند که از جانب فیفا و یا بعضا در هماهنگی با چند نهادناظر دیگر نظر به انکشافات و چالش های انتخاباتی تهیه شده و جهت آگاهی شهروندان از طریق نشست های خبری نشر میگردند.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA