موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

گزارشات

گزارشات تشریح فعالیت های چون جلسات مشورتی، هماهنگی، نشست های خبری، کنفرانس‌ها و جلسات دادخواهی میباشد. بخش انتخابات فیفا بعد از انجام هر فعالیت مربوطهٔ خویش، گزارش آنرا تهیه و جهت آگاهی شهروندان در ویب‌سایت و صفحهٔ فیس‌بوک این نهاد به نشر میرساند.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA