موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


دیدار رییس جمهور کشور با جمع از فعالین حقوق زن و گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان –فیفا

ریس جمهور کشور جلالتماب محمد اشرف غنی احمدزی مورخ 16 اسد سال 1397 با جمع فعالین حقوق زن و گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان –فیفا در قصر چنارخانه روی موضوع انتخابات و نقش زنان در انتخابات دیدار به عمل آوردند. درابتدا نهاد های ناظر انتخاباتی و مسولین نهاد ی که برای حقوق زنان کار وفعالیت دارند نگرانی خود را در قبال برگزاری عادلانه و به موقع انتخابات ولسی جرگه و شورای های ولسوالی ها ابرازداشتند. برگزاری انتخابات شورای ولسوالی یکی از مواردی دیگری است که حضور زنان در آن خیلی کمرنگ میباشد ،بد دلیل اینکه برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی یک تجربه جدید در افغانستان بوده ؛ضمنا یک سلسله مشکلات چون وابستگی اقتصادی زنان، نبود امنیت، عدم موجودیت کارمندان اناث در محلات رای‌ دهی زنانه، دور بودن مراکز رای‌ دهی از محل بود و باش خانواده¬ها، عدم آگاهی خانواده¬ها از پروسه های سیاسی به خصوص انتخابات و موجودیت فرهنگ مردسالاری، سطح سواد پایین میان زنان، بی ‌باوری نسبت به توانایی زنان، مسوولیت خانه و موجودیت رسم کار در خانه برای زنان، تقلب، فساد گسترده و عدم حمایت سیاسی زنان از جمله مشکلات سد راه مشارکت سیاسی و حضور فعال شان در انتخابات گردیده است. شرایط از قبیل سند صنف 12، استعفا و نبود امیتاز مشخص برای اعضای شورای ولسوالی یکی از موارد و چالشها دیگر است که زنان نتواستند اشتراک معنادار خود را ایفا نمایند فلهذا گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان –فیفا و فعالین حقوق زنان خواستار پشنهادات مشخص برای رفع معضلات فوق گردیدند. • امنیت انتخابات به عنوان مؤلفه اساسی برای شفافیت انتخابات باید تأمین گردد. • به منظور شفافیت انتخابات در جریان كمپاین ها و روز برگزاری انتخابات از نفوذ زورمندان و پولیس محلی مخصوصاً در ولایت ها باید جلو گیری گردد. • نقش و حوزه های كاری ناظرین بین المللی در انتخابات مشخص شود، حضور سمبولیك آنها به مشاركت در صحنه عمل مبدل گردد. • حق نظارت از دیتا سنتر كمیسیون انتخابات برای نهاد های ناظر انتخاباتی و مخصوصاً برای نهاد های زنان داده شود. • برای شفافیت بهتر، انتخاب افراد در صفحات اوراق رأی دهی با در نظر داشت سهم در 3/1 حصه یی آن زنان در نظر گرفته شود. • رسیدگی به شكایات انتخاباتی، شفافیت پروسه انتخابات را تضمین میكند، بناً كمیسیون سمع شكایات طرزالعمل های اجرایی خود را در این زمینه مشخص نماید. • در مرحله كمپاین های انتخاباتی سهولت های لازم كه در برگیرنده همكاری نهاد های انتخاباتی و نهاد امنیتی با نامزدان است باید جدی در نظر گرفته شود.

جزئیات بیشتر

8/7/2018

تاریخ

45

تعداد اشتراک کننده

یک روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA