موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


دیدگاه نهاد های ناظر انتخابات سال ۱۳۹۷ افغانستان

نهادهای ناظر برای نتخابات از وضعیت و حوادث اخیر که در پروسه انتخابات به وجود آمده، شدیدا نگران می باشند. این نهادها که مشترکا به بررسی وضعیت پرداختند، انکشافات اخیر را به هیچ وجه مساعد و مناسب برای برگزاری انتخابات شفاف، معتبر و قانونمند نمیدانند. به باوراین نهادها، مسدود بودن دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از دفاتر ولایتی آن که توسط کاندیدان معترض اخیرا مسدود گردیده، تاثیرات مستقیم خود را بالای صحت و سلامت مراحل انتخاباتی قبل از روز رایدهی چون ترتیب فهرست رایدهندگان، اعلان و بررسی آن توسط مردم و بررسی اعتراضات دارد. در عین حال ادامه مسدود بودن دفاتر میتواند که روند آمادگی ها برای روز انتخابات و شمارش آرا و سازماندهی عملیات انتخابات را میتواند کاملا فلج و پروسه را به بنبست مواجه سازد. نهادهای ناظر از هدف قرار دادن دفاتر کمیسیون انتخابات توسط معترضین را غیرموجه دانسته و کمیسیون انتخابات را طرف اصلی معضله که حذف ایشان را به بار آورده، نمیدانند چون تصمیم حذف کاندیدان از لست نهایی توسط کمیسیون شکایات صورت گرفته است. این معضله قسما روند گروگان گیری پروسه را به بار آورده که بدون شک حقانیت اعتراض و حق طلبی کاندیدان معترض را نیز زیر پرسش قرار میدهد. نهادهای ناظر از عدم شفافیت در مرحله تصمیم گیری کمسیون شکایات و نقض طرزالعمل رسیدگی به شکایات و اعتراضات در خصوص رعایت حقوق شماری از نامزدان که در مورد شان شکایت و اعتراض صورت گرفته، نیز تشویش خود را ابراز می نماید. ایجاب مینماید که این کمیسیون باید در همه حالات به رعایت حقوق نامزدان که مورد اعتراض و شکایت قرار گرفتند، بپردازند و فرصت ارایه پاسخ و ارایه مدارک رد را برایشان قایل شوند. نهادهای ناظر در عین حال نگران نبود شفافیت ، عدم هماهنگی و برخورد غیرمسلکی میان کمیسیون ها در مورد قضیه ۱۰۲ تن از نامزدانیکه قبلا توسط کمیسیون انتخابات به علت عدم واجد شرایط بودن و یا عدم رعایت طرزالعمل ثبت نام نامزدان انتخاباتی راه نیافته بودند ولی بعدا توسط کمیسیون شکایات از میان ۱۴۱ تن دوباره به لست نهایی راه یافتند ، میباشند. برخورد مبهم و دوگانه با برگزاری انتخابات شورای ولسوالی توسط کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات و هم حکومت افغانستان برای این نهادها پرسش برانگیز است.

جزئیات بیشتر

8/18/2018

تاریخ

فیفا

ناشر

اعلامیه مطبوعاتی

نوع

انتخابات

بخش

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA