موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


وضاحت در مورد مرکز رای‌دهی برکی راجان ولایت لوگر

موسسۀ اجتماع انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) به‌عنوان بزرگ‌ترین و با تجربه‌ترین نهاد ناظر بر پروسۀ انتخابات همواره بر اصل بی‌طرفی، مسلکی بودن، و پاسخ‌گوئی متعهد بوده و فعالیت‌های خویش را با در نظر داشت این اصول پیش می‌برد. این نهاد تمامی یافته‌های نظارتی خویش را پس از تثبیت، تصدیق و تحلیل با نهادهای مربوطه شریک ساخته و پاسخ‌گوی آن می‌باشد. فیفا هیچ‌گاه گزارشات واهی، غیر واقعی و غیر مستند ارائه نمی‌کند. فیفا نشر و پخش گزارشات غیر واقعی را تحت نام این نهاد پی‌گیری و نتایج آن را همه‌گانی می‌سازد. در همین‌حال، بتاریخ 11/9/1397 کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی در مورد مرکز لیسه برکی راجان ولایت لوگر تصمیم گرفت و در فورم ابلاغ اذعان داشت که فیفا مبنی بر تدویر انتخابات در محلات مرکز برکی راجان گزارش داده است در حالیکه مرکز متذکره تحت پوشش مشاهداتی فیفا نبوده و فیفا هیچ‌گزارشی در مورد این مرکز با کمیسیون شکایات انتخاباتی شریک نساخته بود. متعاقباً، فیفا با ارسال مکتوبی عنوانی کمیسیون شکایات انتخاباتی بیان داشت که مرکز متذکره تحت پوشش مشاهداتی این نهاد نبوده است. فیفا از کمیسیون خواست تا در مورد شریک کننده این گزارش وضاحت بدهد. سپس، در پاسخ مکتوب متذکره، کمیسیون شکایات انتخاباتی بیان داشت که موضوع سهواً و بصورت اشتباه از سوی کمیسیون شکایات در فورم ابلاغ نگاشته شده بود که گویا فیفا برگزاری انتخابات را در محلات مرکز لیسه برکی راجان ولایت لوگر تأئید کرده است در حالیکه هیچ گزارشی در مورد مرکز متذکره از سوی فیفا با کمیسیون شکایات انتخاباتی شریک ساخته نشده است

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

2/4/2019

تاریخ

فیفا

ناشر

اطلاعیه

نوع

انتخابات

بخش

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA