موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


اصول اساسی پشنهادی برای اشتراک معنی دار زنان و جوانان در روند انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی سال ۱۳۹۸

طبق گزارش 1394ش. اداره مرکزی احصائیه افغانستان %48.8 نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهد. در گزارش انتخابات 1393ش. (فیفا) همچنان آمده است که 11% نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی را زنان و در انتخابات 1397 ولسی جرگه 16.21 فیصد را تشکیل می‌داد. فیفا کوشش نموده تا با راه ‌اندازی جلسات مشورتی و مباحث گروپی، عوامل کمرنگی حضور زنان در عرصههای سیاسی را پیدا کند. «در انتخابات 1397 ولسی جرگه افغانستان مشکلات که زنان با آن مواجه بودند عبارت از به تعویق باز شدن مراکز رایدهی، مشکلات فهرست رایدهندگان، نه رسیدن مواد حساس به مراکز و محلات رایدهی، سیستم نا سالم بایومتیریک، نبود امنیت، پایین بودن سطح آگاهی زنان از حقوق شهروندی ایشان، دور بودن مراکز رای‌دهی، رای‌دهی نیابتی مردان به جای زنان در یک فیصدی پایین و نبود مراکز جداگانه برای رای دادن زنان بودند». اشتراک کنندگان برنامه عوامل متعددی را یادآوری نمودند که باعث کمرنگی حضور زنان گردیده است. به صورت کل، عوامل کمرنگی حضور زنان در انتخابات قرار ذیل شناسایی شده است: رسوم و عنعنات حاکم در جامعه (دیدگاه سنتی نسبت به زن) بخصوص نداشتن تذکره تابعیت که باعث می‌شود تا زنان به صورت عمدی از حقوق شان محروم ساخته شوند، عدم آگاهی خانواده¬ها از پروسه های سیاسی، به خصوص انتخابات و موجودیت فرهنگ مردسالاری، پائین بودن سطح سواد زنان و بی باوری نسبت به توانایی های زنان، وابستگی های اقتصادی زنان و نداشتن پول کافی برای کاندیداتوری، تهدیدات امنیتی و وضعیت حاکم در کشور وغیره. فیفا، با راه‌ اندازی مباحث گروپی و گفتمان ها با جوانان و محصلین پوهنتون ها، راه اندازی سروی ها برای شناسایی جوانان برتر سال ، مشارکت سیاسی جوانان را به بحث گرفتند. باوجودیکه جوانان در انتخابات گذشته نقش افرینی اساسی کرده اند و با جهان بینی جدید وارد پروسه گردیده و منحیث کاندید با معیارهای بلندتر وارد مبارزات انتخاباتی شده اند ولی با آنهم مشکلات زیادی فراراهی مشارکت سیاسی جوانان وجود داشت که قرار ذیل است: فرهنگ بزرگ سالاری و بی باوری جامعه نسبت به توانایی های جوانان، بیکاری، بی سوادی و نبود زمینه ی تحصیلات عالی، مشکلات اقتصادی، ناامنی، عدم دسترسی جوانان به حقوق اساسی شان، اعتیاد به مواد مخدر، عدم موجودیت جوانان در رهبری حکومت و تقلب گسترده در پروسه انتخابات توسط ساختارهای انتخاباتی. در این جلسه مشورتی، فیفا بخاطر افزایش حضور زنان و جوانان در تصمیم گیری ‌های سیاسی و انتخابات ای آینده اصول های متعدد را ترتیب داد که در ادامه خواهد آمد.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

2/15/2019

تاریخ

70

تعداد اشتراک کننده

۱ روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA