موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


منشور اعتبار دهی و سلامت انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸

فیفا به عنوان یک نهاد ناظر و حامی شفافیت انتخابات در کشور، همکاری با حکومت و کمیسیون های انتخاباتی در زمینه برگذاری موفقانه انتخابات را به مثابه بخشی از رسالت وجودی خویش می داند و همیشه بدان متعهد بوده است. به همین دلیل، این سازمان از رهبران حکومت وحدت ملی صمیمانه می خواهد منشور را برای تامین سلامت انتخابات تدوین و اجرا کند. این منشور می بایستی از اعتبار لازم سیاسی و اجرایی برخوردار باشد. متناسب با آن، فیفا مواد آتی را برای درج در منشور مورد نظر، به رهبری حکومت وحدت ملی و کاندیدان ریاست جمهوری پیشنهاد می کند: 1. ایجاد کمیته نظارت بر رعایت و تطبیق مواد منشور توسط تمام جوانب مربوط: در قدم نخست رییس جمهور هر چه عاجل نشست مشترک از کاندیدان ریاست جمهوری را در حضور اعضای هر دو کمیسیون انتخابات ، سازمان ملل متحد و نهادهای ناظر بر انتخابات دعوت و روی مشکلات فعلی که از آدرس تکت های انتخاباتی مطرح است ، صحبت و در چهارچوب طرح پیشنهادی فیفا به گفتگو بپردازند. در این خصوص لازم است که کمیته تخنیکی و نظارتی متشکل از اعضای بلند رتبه هر تکت انتخاباتی شکل یابد. این کمیته روی انکشاف طرح نظارتی و تخنیکی که بعدا به تصویب رهبران تکت های انتخاباتی برسد ،‌کار نمایند . بعد از تایید آن توسط کمیته رهبری تکت های انتخاباتی،‌ ایجاب می نماید که رییس جمهور آنرا به اساس یک فرمان توشیح و لازم الاجرا گردد. کمیته نظارتی بعد از صدور فرمان باید روی محتویات ذیل نظارت مشترک خود را داشته و در صورت نقض محتوی ،‌ در جلسه مشترک روی وضعیت موقف نظارتی خویش را اتخاذ و غرض تعقیب به کمیسیون های انتخاباتی معرفی گردد تا در پرتو قانون تحت موارد تخلفات و جرایم انتخاباتی مورد بحث کمیسیون های انتخاباتی قرار گرفته ، اجراات لازم در پرتو احکام قانون انتخابات صورت گیرد. 2. خود داری رهبری حکومت از فعالیت های رسمی که شبیه کمپاین های انتخاباتی می باشد: با توجه به حساسیت های موجود در جمع نخبگان سیاسی کشور، به خصوص در زمینه ‌ی چگونگی استفاده از صلاحیت ها و اختیارات دولتی (و نیز امکانات و فرصت های دولتی)، موسسه ‌ی فیفا پیشنهاد می کند که رهبری حکومت وحدت ملی در اجرای بخش های مختلف انتخابات که در تقویم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ تعریف شده است، از احتیاط و دقت لازم کار گیرد تا این نگرانی ها پاسخ داده شده و اعتبار انتخابات افزایش یابد. انتظار می رود اقدامات حکومت به قدر کافی شفاف و صریح باشد که شبهه کمپاین انتخاباتی را به دنبال نداشته باشد.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

6/1/2019

تاریخ

فیفا

ناشر

منشور

نوع

انتخابات

بخش

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA