موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


پیشنهادات مختصر فیفا برای وزارت محترم داخله در رابطه به موارد امنیتی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸

فیفا منحیث اولین و بزرگترین نهاد ملی نظارت کننده انتخابات در کشور همواره برای بهبود روند انتخابات و برگزاری یک انتخابات معیاری در کشور، طرح های سازنده خویش را به کمیسیون های انتخاباتی، حکومت، جامعه بین المللی، احزاب سیاسی و سایر جوانب ذیدخل در روند انتخابات ارایه داشته است، به همین سلسله با در نطر داشت تجارب فیفا از انتخابات های گذشته و وضیعت شکننده امنیتی از آغازین مرحله روند انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در (۶) میزان برگزار گردد، نگران چالش های جدی امنیتی درمراحل ذیل این روند ملی است: امنیت کمپاین های انتخاباتی ۱- برخورد های عادلانه ومساوی با تمامی تکت های انتخاباتی و جوانب ذیدخل درجریان کمپاین های انتخاباتی ۲- تامین امکانات و تسهیلات مساوی و برابرامنیتی برای تمامی تکت های انتخاباتی ۳- ایجاد کمیته هماهنگی میان تمامی سکتورهای امنیتی و دعوت نمایندگان تیم های انتخاباتی برای بررسی و رفع نگرانی ها و رسیدگی به موارد که در آن برخوردهای متفاوت امنیتی دیده شده، بررسی و رسیدگی به گزارش ها و اسناد در مورد مسایل امنیتی انتخابات، که از جانب تیم های انتخاباتی همرای شان شریک میگردد. ۴- ارایه به موقع اطلاعات در مورد اقدامات امنیتی انتخابات از جانب سکتور امنیتی به مردم و نهادهای مشاهد/ناظر و هم تکت های انتخاباتی ۵- رسیدگی فوری به اتهامات که متوجه پولیس و برخورد غیرعادلانه و یا غیر قانونی شان نسبت به قضایایی انتخاباتی می باشد ۶- تدوین اصول رفتار برای پولیس و سایر نیروهای امنیتی و تدویر برنامه های فوری اگاهی دهی انتخاباتی در صفوف پولیس و نیروهای امنیتی ۷- اگاهی فوری به تمامی منسوبین و صفوف پولیس غرض عدم اشتراک شان در برنامه های کمپاینی کاندیدان و دسته های مربوطه شان در کابل و ولایات. تعیین موارد انضباطی غرض تامین عدالت و برخورد با متخلفین ۸- وضع ممنوعیت از نصب پوسترها و اشتهارات کمپاینی در دیوارهای مربوط به تاسیسات نظامی و امنیتی و وسایط مربوطه آنها به خصوص پولیس ۹- وضع ممنوعیت از پخش و نشر موارد کمپاینی توسط موظفین پولیس و صفوف آنها در صفحات مجازی و فیسبوکبرخورد مسلکی پولیس دارد.

جزئیات بیشتر


8/1/2019

تاریخ

فیفا

ناشر

پیشنهادات

نوع

انتخابات

بخش

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA