موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا)، فرایند انتخابات آتی را از ابتدای آن، به شمول کمپاین های انتخاباتی، نظارت کرده است

انتخابات اساس و بنیاد نظام های مردم سالار است. تدوام و سلامت انتخابات متضمن تدوام و سلامت نظام و جامعه بوده و بر عکس عدم شفافیت و سلامت انتخابات، موجب هرج و مرج، ساختار های ضعیف و متزلزل و فساد گردیده و در نهایت عامل بحران و عقب گرد در جامعه میگردد. افغانستان تا کنون برگزاری شش انتخابات، (سه ریاستی، سه پارلمانی، و همزمان با آن سه انتخابات شوراهای ولایتی) را تجربه کرده است. عوامل سیاسی، فقدان سیستم و مکانیزم های شفاف، متناسب به نیاز و شرایط جامعه، مدیریت ضعیف و ناکارامد، نا امنی و عدم تطبیق قوانین، به عنوان اصلی ترین عوامل، انتخابات های گذشته را به تجارب تلخ و ناکام تبدیل کرده و ضمن ایجاد عارضه های فراوان در جامعه و کشور، فضای بی باوری و عدم اعتماد، نسبت به کارامدی این اصل بنیادی، در جامعه را باعث گردیده است. اینک، انتخابات حساس دیگری به تاریخ 6 میزان، پیشروست. علی الرغم تلاش های وسیع در جهت رفع چالش های انتخاباتی، که برخی از این تلاش ها تاثیر گذار و قابل قدر نیز بوده است: متاسفانه هنوز هم مشکلاتی باقیست که سلامتی انتخابات در کشور را مورد تهدید قرار میدهد. نا امنی، سراسری نبودن انتخابات، بی باوری های سیاسی میان کاندیدان، مشکلات مدیریتی در سطح مرکز و ولایات و فقدان یک سیستم جامع برای مدیریت سالم فرایند های تخنیکی انتخابات، عدم تطبیق و رعایت درست قوانین، اعمال نفوذ زورمندان محلی در کار کمیسیون، کارکرد مسلکی کارکنان انتخابات، کمبود کارمندان اناث در محلات رایدهی زنانه، برخورد غیرمسلکی و غیر قانونی نمایندگان کاندیدان در مراکز و محلات رایدهی و رعایت نکردن اصل عدم مداخله در امور انتخاباتی، سطحی نگری و عدم مسئولیت پذیری در تطبیق امورات انتخاباتی، از جمله چالش های است، که انتخابات آتی را تهدید مینماید. موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا)، فرایند انتخابات آتی را از ابتدای آن، به شمول کمپاین های انتخاباتی، نظارت کرده است. یافته های نظارتی فیفا، در مراحل مختلف و به صورت کتبی، همراه با پیشنهادات اصلاحی، با کمیسیون انتخابات سهیم ساخته شده، و در موارد مهم از طریق اجلاس مستقیم، شرح و تفصیل گریده است. همچنان، فیفا آماده است تا جریان رای دهی و پروسه ی شمارش آراء را، در 34 ولایت کشور، با حدود شش هزار ناظررضا کار، اعم از ذکور و اناث، به صورت تخصصی و با استفاده از مکانیزم های تایید شده، نظارت نموده ویافته های نظارتی خویش را از وضیعت برگزاری این روند برای مردم افغانستان و جوانب ذیدخل گزارش دهد. لازم به ذکر است که این نظارت کاملا بصورت مستقلانه، بدون کمک نهاد های بین المللی و داخلی صورت میگیرد. عمده موارد یافته های نظارتی متذکره، قرار ذیل است:

جزئیات بیشتر


9/26/2019

تاریخ

30

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA