موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


تامین عدالت انتخابات در گرو کار شفاف، قانونمند وبه موقع کمیسیون شکایات انتخابات می باشد

موسسه انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان ضمن این که از تلاش های کمیسیون شکایات انتخاباتی برای رسیدگی دقیق ومنصفانه به شکایات واصله در قبال نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ استقبال می نماید، از چالش های که فراراه کار این کمیسیون قرار دارد، ابراز نگرانی می نماید. بررسی ورسیدگی به ۱۶۵۰۰ شکایات، ضمن این که نیازمند اجراآت شفاف، دقیق وهمه جانبه این کمیسیون در پرتو احکام قانون می باشد، در عین حال تقاضای فرصت بیشتر از لحاظ زمان را مینماید که قانونا یک چالش جدی در مقابل کار و بررسی های نخستین کمیسیون های ولایتی شکایات به خصوص در ولایاتی که رقم درشت از شکایات را با خود دارد، محسوب می گردد. به باور فیفا با در نظرداشت مشکلات در مراحل بعد از رایدهی وقبل از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی فرصت کافی را برای تنظیم ظرفیت ها وآمادگی برای رسیدگی به شکایات در سطح ولایات، داشت وباید قبلا روی پلان و تدابیر لازمه طوری تمرکز می کرد که زمینه را برای رسیدگی به شکایات در سطح دفاتر ولایتی این کمیسیون در زمان پیشبینی شده ماده ی ۹۱ قانون انتخابات مساعد می ساخت. اما دیده میشود که از یک جانب ثبت شکایات در کابل واز جانب هم وجود برخی از کمی وکاستی ها باعث طولانی شدن پروسه خواهد گردید. فیفا همچنان از عدم حضور وفعالیت کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات در ولایت هلمند نیز انتقاد می نماید. می بایست این کمیشنران از شروع ثبت شکایات در برابر نتایج ابتدایی در دفتر ولایتی حضور می داشتند و لی عدم حضورشان باعث گردیده تا کارهای این کمیسیون در ولایت هلمند از لحاظ فرصت زمانی که قانون آن را محدود ساخته، متاثر گردد و زمان هدر رود. ایجاب می کرد که تا حال کمیسیون شکایات انتخاباتی معلومات دقیق را نسبت به نوع شکایات از حیث سنگینی وتاثیر گذاری آن بالای نتایج انتخابات، تفکیک بندی ونیازمندی های عدلی آن را ارایه می کرد، اما متاسفانه دیده میشود که این کمیسیون نتوانسته تا حال معلومات لازم را برای مردم وجوانب ذیدخل ارایه نماید. فیفا در عین حال از ختم قرارداد ۱۱۷۸ کارمند درج معلومات در دفتر مرکزی وکارمندان دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات که در بازشماری وتفتیش میتوانند کمیسیون شکایات را همراهی و همکاری نمایند، نیز نگران می باشد. گر چه کمیسیون مستقل انتخابات تقاضای بودجه را به خاطر تمدید قرارداد کارمندان مذکور از وزارت مالیه نموده است اما از طولانی شدن روند تصمیم گیری در مقابل این تقاضای کمیسیون مستقل انتخابات وتاثیرات آن بالای راه اندازی تفتیش وبازشماری به موقع آن در صورت تقاضای کمیسیون شکایات انتخاباتی نگران می باشد.

جزئیات بیشتر


1/1/2020

تاریخ

فیفا

ناشر

اعلامیه مطبوعاتی

نوع

انتخابات

بخش

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA