موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


تصامیم کمیسیون شکایات، عامل زمان، و اهمیت قاطعیت و شفافیت در تطبیق آن

رسیدگی به شکایات انتخاباتی، با اعلام تصامیم کمیسیون شکایات، امروز وارد مرحله ای جدیدی گردید. فیفا، از تلاش کمیسیون شکایات انتخابات برای تامین عدالت، با حفظ بی طرفی و استقلال کمیسیون، استقبال می نماید و امیدوار است که تصامیم اتخاذ شده، در مورد مکانیزم رسیدگی به شکایات عمده، در پرتو قانون، با همکاری نزدیک کمیسیون مستقل انتخابات، و از طریق عملکرد شفاف، مبتنی بر مستندات موجه، در اسرع وقت به انجام برسد. طولانی شدن بیش از حد انتخابات، باعث رشد نا بسامانی ها و افزایش مشکلات جدی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، و اجتماعی گردیده، و بیشترین آسیب را متوجه مردم و آینده کشور ساخته است. انتظار میرود که مسئولین انتخاباتی، در هردو کمیسیون، و شرکای انتخاباتی، با توجه به گستره ای آسیب های اجتماعی سیاسی، طولانی شدن انتخابات، با قاطعیت و جدیت تمام، و با حفظ روحیه همکاری، برای ختم بخیر این پروسه، تلاش و همکاری بیشتر نمایند. انتظار میرفت که امروز کمیسیون شکایات، نتایج بررسی ها و تصامیم خود در رابطه به شکایات انتخاباتی را نهایی و اعلام نماید: ولی معلومات ارائه شده، حکایت از طولانی شدن بیشتر پروسه دارد. با آن هم، امید است که تصامیم اتخاذ شده بدور از فشار های احتمالی تکت های انتخاباتی اتخاذ شده و به دلیل فرار از فشارنباشد. موضع گیری جدید کمیسیون در برگیرنده، تفاوت های سوال بر انگیز، در فیصدی های در نظر گرفته شده و مکانیزم متفاوت، برای بررسی آرای مشکوک است که نیازمند روشنی و وضاحت بیشتر است. ضمن آن کمیسیون شکایات نیازمند است تا برای عملی ساختن تصامیم خود، لازمه های مراحل و پیچدگی آنرا، بررسی نموده و در حد مقدور پیش بین باشد، و در روشنی آن، تصامیم و مکانیزم های لازم برای تطبیق تصامیم خود را، از قبل اتخاذ نماید. تجارب گذشته، از این مرحله ای حساس، گویای رویدادی های تلخیست، که باید از آن آموخت. ضمنا، انتظار میرفت که در رابطه به آنعده از شکایاتی که، توسط دفاتر ولایاتی کمیسیون طی مراحل شده و در مرکز باید به آن رسیدگی میشد (استینافی)، و همچنان، نحوه ای رسیدگی به شکایاتی که شامل کتگوری های اعلام شده امروز کمیسیون نمیگردد، وضاحت داده میشد. اطلاع رسانی موثر و جامع، از لازمه های کلیدی، تامین شفافیت و مشروعیت انتخابات، و از انتظارات جدی مردم کشور از کمیسیون های انتخاباتی است.

جزئیات بیشتر


2/5/2020

تاریخ

فیفا

ناشر

اعلامیه

نوع

انتخابات

بخش

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA