موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


نتایج نهایی انتخابات و مسیر پس از اعلام

سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات قادر شد تا با گذشت حدودا پنج ماه تاخیر ، نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ را اعلام نماید. انتظار میرفت که نتیجه نهایی انتخابات مورد پذیرش تمامی تکت های انتخاباتی واقع گردد، اما متاسفانه دیده شد که علیرغم تاخیر چندین ماهه در مرحله پس از روز رایدهی، اجراات کمیسیون های انتخاباتی مورد اعتماد تمامی تکت های انتخاباتی قرار نگیرد. با آنکه فیفا پیوسته از تاخیر چندین ماهه برای پروسس و تکمیل مراحل پس از روز رایدهی و نقض پیهم تقویم انتخاباتی ابراز نگرانی نمود، ولی از جانبی هم آنرا یک فرصت مناسب برای کمیسیون های انتخاباتی دانست تا بتوانند در راستای تامین شفافیت و حفظ اعتبار انتخابات و هم کسب اعتماد تمامی طرف های انتخاباتی به خصوص در قسمت پذیرش نتایج نهایی انتخابات کاری بیشتری نمایند. اما متاسفانه دیده شد که کارکرد های کمیسیون های انتخاباتی ضمن آنکه باعث به درازا کشانیده شدن پروسه انتخابات گردید در عین حال نتوانست اعتماد تمامی تکت های انتخاباتی را به پذیرش نتیجه نهایی انتخابات کسب نماید. فیفا منحیث یک نهاد فعال و همکار در عرصه انتخابات مکررا از کمیسیون های انتخاباتی خواسته بود که به خاطر بالا بردن سطح پذیرش نتیجه انتخابات در فضای هماهنگ با هم کار نمایند تا باشد نتیجه کار شان باعث تقویت روحیه اعتماد بالای پروسه و هم روی اجراات این دو نهاد معتبر گردد. اما موجودیت فضای تقابل و شیوه کار هر دو کمیسیون در مرحله پس از رسیدگی به شکایات در قبال نتایج ابتدایی باعث شد که طرف های سیاسی قضیه بیشتر حساس و در مورد نتیجه کار این دو کمیسیون شک و تردید داشته باشند با آنکه با اعلان نتیجه نهایی انتخابات قضیه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ پایان یافته محسوب میگردد اما از بابت عکس العمل های متفاوت تکت های انتخاباتی و ترس از تقابل سیاسی مردم افغانستان نگران آینده خود و کشورشان میباشد. به باور فیفا این وضعیت نیازمند مداخله نخبه گان و شخصیت های مورد اعتماد ملی و بین الملی را میطلبد تا زمینه تفاهم و گفتگو را میان رهبران و کتله های سیاسی به بار آورد و از شکل گیری بحران سیاسی در کشور جلوگیری نمایند. مردم افغانستان در این مرحله نیاز بیشتر برای آرامش ، صلح و ثبات را دارند که مسوولیت برزگان سیاسی کشور است تا این ضرورت حیاتی مردم را برآورده سازند.

جزئیات بیشتر


2/19/2020

تاریخ

فیفا

ناشر

اعلامیه مطبوعاتی

نوع

انتخابات

بخش

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA