موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


صلح و مسوولیت نهاد های ذیدخل جوانان درفرایند صلح آوری

فیفا به سلسله جلسه قبلی، اینبار دومین جلسه دادخواهی‌اش را بتاریخ 5 فبروری 2020 با حضور 19 تن از اعضای این نهاد برگزار نمود. هدف اساسی این نشست را چگونگی تهیه و ترتیب فهرست نمایندگان واقعی جوانان به منظور حضور درنشست های بین الافغانی و ارایه پیشنهادات مشخص به گروه های ذینفع (وزارت دولت درامورصلح، معینیت امورجوانان، سیاسیون وگروه های مخالف) به منظور سهم گیری موثر جوانان در روند صلح تشکیل داد. شناسایی خطوط قرمز برای جوانان درصورت آمدن صلح، ترتیب آجندای مشخص که شامل بازتاب چالش ها و مشکلات واقعی جوانان ازجمله موضوعاتی بود که اعضای این نهاد درجلسه قبلی روی آن به توافق رسیدند، طی این جلسه این نهاد خواست تا روی چگونگی تهیه و ترتیب فهرست نمایندگان جوانان در نشست های بین الافغانی و ارایه پیشنهادات مشخص در جهت رفع معضلات موجود جوانان به کار گروپی بپردازند. حضور سمبولیک و عدم تامین نمایندگی واقعی جوانان در نشست های صلح، از جمله مواردی بود که به شدت از سوی اعضای این نهاد مورد انتقاد قرار گرقت. بنا این نهاد برای رفع این معضله ابتکار ترتیب فهرست جوانان فعال و نخبه را جهت اشتراک درنشست های بین الافغانی بدست گرفته و طی جلسه خویش روی چگونگی ترتیب فهرست جوانان جهت معرفی دراین نشست ها، تعیین شاخصه ها ومعیارها، چگونگی تهیه فهرست جوانان نخبه وفعال، تعیین میکانیزم دادخواهی برای فهرست و در نهایت فرصت ها و اقدامات ممکنه کار نموده تا فهرست متذکره را ضمیمه طرح پیشنهادی خویش نماید. و از سوی دیگر این نهاد تنها به تهیه فهرست اکتفا نکرده بلکه پیشنهاد نمودند تا فهرست متذکره با نهاد های ذیدخل شریک گردیده و به تعقیب آن جلسات دادخواهی جهت اعمال فشار روی حکومت درجهت استفاده از فهرست متذکره نیز کار نمایند. این نهاد در قدم نخست روی شاخص ها و معیارات فهرست نمایندگان جوانان جهت اشتراک درنشست های بین الافغانی کارنمودند، ایشان ( تحصیلات عالی بدرجه لیسانس، برخورداری از فن اصول مذاکره، تجربه و شهرت نیک،آگاهی پیرامون پروسه صلح،آگاهی از اوضاع اجتماعی،سیاسی،اقتصادی وفرهنگی کشور،مدافع خوب، فصاحت وبلاغت کلام، درایت ومصمم بودن ، تحلیل گر حوزه جوانان، نداشتن تعصب، ازلحاظ فکری معتدل بودن و داشتن تجربه رضا کاری) را به عنوان عمده ترین موارد برای تهیه و ترتیب فهرست نمایندگان یادآوری نمودند. درقدم دوم این نهاد روی تهیه و ترتیب فهرست جوانان فعال و نخبه بحث آزاد داشتند، ایشان تاکید ورزیدند، تا از معینیت امورجوانان، نهاد های جامعه مدنی، احزاب سیاسی، وسایر نهاد های دولتی ذیربط طلب همکاری گردد، تا این نهادها فهرست جوانان فعال را تهیه نموده و به دسترس ما قرار دهند. و از سوی دیگر استفاده از فهرست جوانان برترسال چهار دوره که ازسوی فیفا به معرفی گرفته شده است، از گزینه های دیگری بود که نهاد برای ترتیب این فهرست از آن یاد آورشدند.

جزئیات بیشتر


2/5/2020

تاریخ

19

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA