موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


نهایی سازی طرح حضور موثر زنان در نشست های بین الافغانی صلح

فیفا به سلسله جلسات قبلی خود جلسه‌ای را پیرامون فرایند صلح و نگرانی زنان از کمرنگ بودن نقش و جایگاه زنان در نشست های بین الافغانی دایر نمود. در این جلسه علاوه بر اعضای گروه دادخواهی فیفا، فعالان حقوق زنان، نمایندگان جامعه مدنی که شمار شان به 11 تن میرسید شرکت داشتند. دراین جلسه روی نهایی سازی طرح پیشنهادی در مورد حضور موثر زنان در فرایند صلح که شامل تعیین خطوط قرمز و شامل ساختن آنها در آجندا، ارایه پیشنهادات به حکومت افغانستان (وزارت امورزنان، وزارت صلح، شورای عالی صلح) سیاسیون و گروه های مخالف و در نهایت اقدامات ممکنه میگردید، کار نمودند. در نظر نگرفتن وقت برای نمایندگان زنان در نشست های بین الافغانی و از سوی دیگر نداشتن یک آجندای مشخص از سوی خود این نمایندگان و عدم پاسخدهی ایشان بعد از برگشت از این نشست ها از جمله نگرانی های بود، که فیفا روی آن تاکید داشتند. بنا فیفا در قدم نخست از دستآوردها و مواردی یادآوری نمودند، که بعنوان خطوط قرمز دانسته شده و به هیچ عنوان حاضر نیستند تا قربانی مذاکرات صلح گردد. آنها تاکید داشتند، که قانون اساسی که دربرگیرنده حق تحصیل، حق کار، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق راه اندازی گردهمایی های صلح آمیز، حق آزادی بیان، تبعیض مثبت و سهمیه های پیشبینی شده درانتخابات ولسی جرگه، و شورای ولایتی و ولسوالیها، تامین مشارکت نسبی زنان درحیات سیاسی کشور، بلند رفتن نسبتا سطحی آگاهی زنان در مرکز و قرا و قصبات، تضمین حقوق زنان درپالیسی ها، و درکل حفظ دستآورهای هژده ساله زنان که در واقع نتیجه تلاش و مبارزات خستگی ناپذیر زنان اقغان میباشد، خطوط قرمز برای زنان افغان بوده و تحت هیچ عنوانی حاضر نیستند این دستآوردها قربانی تفاهمات صلح گردد. بنا ایشان از حکومت افغانستان خواستند تا طی نشست های بین الفغانی موارد فوقانی را شامل آجندا خویش سازد. ازسوی دیگر حضور سمبولیک و عدم تامین نمایندگی واقعی زنان در نشست های صلح، از جمله مواردی دیگری بود که به شدت از سوی اعضای فیفا مورد انتقاد قرار گرقت. بنا فیفا برای رفع این معضله ابتکار ترتیب فهرست زنان فعال و نخبه را جهت اشتراک در نشست های بین الافغانی بدست گرفته و طی جلسه خویش روی چگونگی ترتیب فهرست زنان جهت معرفی در این نشست ها، تعییگن شاخصه ها و معیارها، چگونگی تهیه فهرست زنان نخبه و فعال، تعیین میکانیزم دادخواهی برای فهرست، و در نهایت فرصت ها و اقدامات ممکنه کار نموده تا فهرست متذکره را ضمیمه طرح پیشنهادی خویش نمایند. از سوی دیگر فیفا تنها به تهیه فهرست اکتفا نکرده بلکه پیشنهاد نمودند تا فهرست متذکره با نهاد های ذیدخل شریک گردیده و به تعقیب آن جلسات دادخواهی جهت اعمال فشار روی حکومت در جهت استفاده از فهرست متذکره نیز کارنمودند.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

1/23/2020

تاریخ

11

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA