موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


جلسه فیفا در مورد صلح و پیامد آن بر جوانان

بخش زنان و جوانان فیفا جلسه دادخواهی خویش را به منظور بحث روی حضور موثر جوانان در نشست های بین الافغانی و تامین نقش این قشر عظیم و تاثیر گذار در روند صلح آوری، با تعداد از جوانان نخبه که شامل اعضای گروه داد خواهی حقوق سیاسی جوانان فیفا، نمایندگان با صلاحیت نهاد های ذیدخل، نماینده گان جامعه مدنی، فعالان حقوق جوانان که تعداد شان به 18 تن میرسید برگزار نمود. هدف اساسی این نشست بحث همه جانبه اشتراک کننده گان روی اشتراک معنادار جوانان در نشست های بین الافغانی صلح و خواست های آنان از حکومت، سیاسیون، مخالفین دولت، و جامعه مدنی محور اصلی این جلسه را تشکیل میداد. پس از سال ۲۰۰۱، حضور جوانان در افغانستان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک روند رو به رشد بوده است. در کنار این واقعیت که به لحاظ جمعیتی بخش عمده‌ی نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهد. چهار دهه جنگ و خشونت بی‌وقفه، زندگی جوانان در این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. نقش مهم آن‌ها در صلح و دولت‌سازی، سیستم حاکم در افغانستان مانع از مشارکت معنا‌دار مدنی و سیاسی جوانان شده است. با آن‌هم، تعداد زیادی از جوانان در افغانستان از طریق دادخواهی، تعلیم، رسانه‌های اجتماعی، ورزش، تجارت های کوچک و همچنان ابتکارات هنری، راه‌های بدیلی برای مشارکت اجتماعی ایجاد کرده‌اند. این اقدامات برخاسته از انگیره‌های درونی آن‌ها بوده است برای تغییر وضعیتی که هم به‌طور شخصی به آن‌ها صدمه می‌زند و هم به اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند. این گروه همچنین تاکید کرد که در روند صلح افغانستان باید «اجماع ملی» در نظر گرفته شود و نظرات همه اقشار جامعه مدنظر گرفته شود. پروسه صلح نباید به عنوان پروژه کوتاه مدت بدون آینده نگری به پیش برود. مشارکت جوانان، اقلیت‌ها و احزاب سیاسی در این پروسه باید مدنظر گرفته شود. بنا براین، این گروه از حکومت، جامعه بین المللی و نهاد های ذیدخل که صلاحیت اجراییوی دارند تقاضا دارند تا نظریات و پیشنهادات جوانان را نادیده نگرفته و در تصامیم ملی و بین المللی این قشر بزرگ تعلیم یافته و با درایت را شریک بسازند. تا باشد دستاورد های که جوانان درین طی 18 سال پسین بدست آورده اند به هدر نرود و جوانان با نیرو بتوانند تا در مسایل ملی حساس بوده و آگاهانه و فعالانه نقش شان را در روند های سیاسی ایفا نمایند.

جزئیات بیشتر


1/22/2020

تاریخ

18

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA