موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


بررسی کارکرد وکلای جوان در دور هفدهم پارلمان

بخش زنان و جوانان فیفا به سلسله جلسات قبلی خویش، اینبار سومین جلسه گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان را بتاریخ 4 مارچ 2020 با حضور 20 تن از اعضای این گروه برگزار نمود. هدف اساسی این نشست را ارزیابی کارکرد وکلای جوان در ولسی جرگه افغانستان در رابطه به مشارکت سیاسی جوانان تشکیل میداد. در آغاز جلسه یکی از مسوولین فیفا در رابطه به هدف از ماموریت مشاهداتی فیفا از عملکرد پارلمان به اشتراک کنندگان معلومات ارایه نمود، گفت: هدف از ماموریت مشاهداتی فیفا از کارکرد وکلا همانا ارایه گزارشات سازنده و بموقع در راستای ایجاد یک پارلمان قوی درسطح کشوربوده که همواره یافته های مشاهداتی با سطح رهبری پارلمان برای بهبود عملکرد و ایجاد اصلاحات لازم ارایه میگردد. وی درادامه در رابطه به کیفیت و کمیت نقش و حضور وکلای جوان پرداخته و نکات آتی را اشاره نمود: حضور کیفی وکلای جوان: وی به‌این عقیده است که سمت وسو، حرکت ها، تلاش ها و صدا ها درپارلمان فعلی بشکل انفرادی بوده، و تا هم اکنون ما شاهد حرکت های موثر و جمعی جوانان نبودیم، وی پیشنهاد نمود، که این شکل گیری ها باید بگونه سیستماتیک باشد تا فعالیت هایشان بیشترمحسوس باشد. از سوی دیگر وی نبود کمیسیون اختصاصی برای جوانان را یکی از موانع برای وکلای جوان عنوان کرد. حضورکمی وکلای جوان: وی ازنگاه کمی ترکیب پارلمان فعلی را خوب توصیف نموده، گفت: درپارلمان فعلی تعداد وکلای تحصیل کرده بیشتراست. به اساس شاخصه سنی، میتوان گفت که این جوان ترین پارلمان در افغانستان است ولی از سوی دیگر چون اعضای نو هستند و تجربه ندارند باید دولت چالش های که در پیشروی پارلمان قراردارد آنرا بدارد تا اعضای پارلمان به دلگرمی به کارهای شان ادامه دهند. و از سوی دیگر وی تاکید داشت که در دور فعلی ولسی جرگه اکثرا جوانان هستند، فهم شان در مورد قضایا بیشتراست، تصامیم بزرگ که مربوط به سرنوشت مملکت است درولسی جرگه باید گرفته شود، اما حکومت چنین تصامیم را به ولسی جرگه نمی فرستند واگر به ولسی جرگه هم می آید، اتفاق بالای مسایل ملی وجود ندارد. عدم اتفاق نظردرخصوص مسایل ملی از سوی اعضای فعلی مجلس نیزاز جمله تفاوت های ولسی جرگه جدید با ولسی جرگه پیشین است. درادامه اشتراک کنندگان طی کارگروپی مشکلات و چالش های وکلای جوان درولسی جرگه را بررسی نموده و پیشنهادات لازم را ارایه نمودند: چالش ها ومشکلات وکلای جوان  عدم آگاهی وکلا از صلاحیت ها، نقش و وظایف اساسی پارلمان؛  حاکمیت فرهنگ بزرگسالاری و ناباوری نسبت به توانایی های وکلای جوان؛

جزئیات بیشتر


3/4/2020

تاریخ

20

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA