موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


بررسی کارکرد وکلای زن در دور هفدهم پارلمان

فیفا سومین جلسه دادخواهی حقوق سیاسی زنان را بتاریخ 2 مارچ 2020 با حضور 16 تن از اعضای این گروه برگزار نمود. هدف این نشست را ارزیابی کارکرد وکلای زن در ولسی جرگه در رابطه به افزایش مشارکت سیاسی زنان تشکیل میداد. بر اساس قانون اساسی افغانستان، 27 درصد اعضای پارلمان را باید زنان تشکیل دهند. قانون اساسی، دستور داده است به تناسب نفوس هر ولایت، حداقل دو زن در پارلمان انتخاب شود. مجلس نمایندگان افغانستان 249 کرسی دارد كه زنان حداقل یک چهارم این کرسی ها را باید از آن خود کنند. در انتخابات ولسی جرگه 1397 بیشتر از 2500 تن خود را كانديد كرده بودند که دراین میان بیشتر از 418 زن حضورداشت و از این جمع به تعداد 70 تن به کرسی های ولسی جرگه راه یافتند. اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان فیفا به این باور است که در پارلمان دور هفدهم حضور زنان پررنگ بوده چون سیستم باعث شده تا زنان بشکل انتخابی و یا هم انتصابی وارد این خانه شوند اما فعالیت های زنان در پارلمان کنونی چشمگیر نبوده فقط چند چهره مطرح و همیشگی است که نظر می دهند. زیرا هنوز هم نمایندگان زن نتوانسته اند جایگاه خود را در پارلمان تثبیت کنند. ولی با بلند رفتن آگاهی سیاسی زنان، امید میرود تا نقش زنان در پارلمان آینده چشمگیر باشد. مطابق آجندا درقدم نخست روی شناسایی چالش ها و مشکلات وکلای زن درپارلمان بحث وتبادل نظر صورت گرفته و اشتراک کنندگان به موارد ذیل توافق نمودند: 1. مشکلات امنیتی بانو حلیمه صدف کریمی یک تن از وکلا جدید درولسی جرگه دررابطه به چالش ها ومشکلات وکلای زن درپارلمان گفت: شرایط راه یابی به کرسی درپارلمان دوره 17 نسبت به دودور قبل محدودتربوده، مبارزاین دوره با وجود مشکلات امنیتی مواجه بوده، وزنان با مبارزه سخت و نفسگیراین دورآزمون را پشت سر گذاشتند. وی علاوه نمود که وکلای که فعلا به خانه ملت راه یافته اند به استثنای بعضی دیگر همه نمایندگان واقعی مردم هستند. ازسوی دیگر بانو کریمی وکلای این دوره را به سه کتگوری تقسیم نمود، کتگوری اول شامل وکلای میشد که بطور مستقل آمدند (زن ویا مرد) کتگوری دوم شامل آنعده ازوکلای میگردد که ازآدرس احزاب سیاسی وارد پارلمان شدند و ازین طریق حمایت میشوند. ودرنهایت کتگوری سوم وکلای تشکیل میدهد که سرمایه دارهستند وبخاطر سفید ساختن پول های سیاه خویش وارد خانه ملت شده اند. 2. مشکلات اقتصادی ازسوی دیگر وابستگی های اقتصادی وکلای زن یکی از موارد دیگریست که وکلای زن ازین ناحیه رنج میبرند، اعضای گروه به این باوربودند که تا هم اکنون وکلای زن بنابرضف اقتصادی و تحت تاثیر درآمدن وکلای سرمایه دار قادر به ایجاد یک دیدگاه مشترک بین وکلای زن نگردیده اند.

جزئیات بیشتر


3/2/2020

تاریخ

16

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA