موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


کنفرانس در رابطه به اعلامیه پیشنهادی فیفا در مورد پروسه صلح

موسسۀ اجتماع انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) به روز پنجشنبه مورخ 5 مارچ 2020 کنفراسی را به هدف نشر اعلامیه پیشنهادی در مورد صلح تدویر نمود. در این کنفرانس به تعداد شصت تن از نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، علما، زنان، استادان پوهنتون‌ها، صاحب‌نظران و فعالین جوان اشتراک نموده بودند. جلسه با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و پخش سرود ملی آغاز گردید و سپس محمد یوسف رشید، رییس اجراییه فیفا ضمن ابراز خوش آمدید به حاضرین کنفرانس، اهداف کنفرانس را بیان نمود. رئیس اجرائیه فیفا ضمن صحبت پیرامون اهمیت و ضرورت ختم جنگ و برقراری صلح با ثبات و پایدار در کشور پیرامون مزایای صلح در توسعه جامعه نیز صحبت کرد. آقای رشید گفت: " قطع جنگ و خون ریزی و ختم خشونت در افغانستان از چهل سال به این سو آرزوی بزرگ مردم افغانستان است. جنگ‌های پی‌در پی و بی پایان افغانستان در کنار رساندن تلفات به مردم افغانستان، زیان‌های مالی فراوانی نیز به مردم رسانیده است و سبب تخریب زیربناه و منابع اقتصادی کشور شده است. این جنگ‌ها باعث از بین رفتن ده‌ها شهروند افغان، معیوب شدن هزاران تن دیگر و مهاجرت‌های میلیونی مردم افغانستان شده است. ازین رو، مردم افغانستان تشنۀ صلح و ثبات اند و از هر اقدام و عملی که بتواند منجر به تامین صلح و ثبات گردد پشتبانی میکنند." نامبرده در مورد اقدام فیفا مبنی بر تهیه اعلامیه نیز معلومات ارائه کرد و دلائل اینکه چرا فیفا اقدام به فعالیت در بخش صلح زد نیز توضحات دادو آقای رشید گفت: " فیفا جلسات مشورتی خویش را در سطح 5 زون کشور و سپس 5 جلسه اختصاصی را با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، علما، استادان پوهنتون‌ها، فعالین حقوق زن و همچنان جوانان در پیوند به پروسۀ صلح افغانستان و نقشۀ راه این پروسه برگزار کرد و متعاقباً پیشنهادات شامل اعلامیه را با در نظرداشت پیشنهادات اشتراک کنندگان جلسات یاد شده ترتیب کرد. سپس محمد امید نورزی، مسؤول بخش انتخابات (فیفا) پیشنهادات شامل اعلامیه را رونمائی و تشریح نمود. نامبرده در مورد میتودولوژی تهیه اعلامیه صجبت کرد و گفت: این اعلامیه شامل 25 پیشنهاد عنوانی دولت افغانستان، 5 پیشنهاد عنوانی احزاب سیاسی افغانستان و 8 مورد خطوط سرخ مردم افغانستان می‌باشد که نباید قربانی مذاکرات صلح گردد." او گفت پیشنهادات عمدۀ اعلامیه پیرامون ایجاد اجماع ملی، منطقوی و جهانی در پیوند به پروسۀ صلح افغانستان و همچنان تدوین ستراتیژی کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت و توظیف هیأت گفت و گوکننده صلح است. نامبرده افزود: " ترتیب آجندا برای گفت و گوهای صلح و همچنان تقسیم اوقات زمانی برای پیش‌برد هر مرحلۀ این گفت و گو بخش دیگری از پیشنهادات شامل اعلامیه است. او پیشنهادات اعلامیه در مورد میکانیزم گفت و گوهای صلح و همچنان نقش احزاب سیاسی در این پروسه را نیز به تشریح گرفت و خطوط سرخ مردم افغانستان را که نباید قربانی پروسۀ صلح گردد تا تشریح کرد.

جزئیات بیشتر


3/5/2020

تاریخ

25

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA