موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


رای تایید مجلس نمایندگان به حکومت (راهکارهای پیشنهادی فیفا به شورای ملی در پیوند روند رای تایید به کابینه حکومت)

پس از ماها بن‌بست وتنش، سرانجام با امضای توافقنامه سیاسی میان دو تکت انتخاباتی، بن بست برخاسته از نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ پایان یافت و راه برای تشکیل حکومت فراگیر و همه‌شمول باز گردید. فیفا ضمن آن که از تلاش‌های هر دو اتاق مجلس در امر میانجیگری میان دو تکت انتخاباتی تقدیر می‌کند و آن را در رفع این بن بست تاثیرگذار می‌داند، از ولسی جرگه شورای ملی می‌خواهد تا حکومت درخواست کند اعضای کابینه را جهت اخذ رای تایید به این مجلس معرفی کند. در شرایط فعلی که تداوم جنگ از یک طرف و پیامدهای زیان‌باری برخاسته از انتشار ویروس کرونا در سراسر جهان از طرف دیگر، افغانستان را با بحران‌های عدیده‌ای مواجه ساخته است، تداوم این وضعیت و تاخیر در تشکیل حکومت جدید، به خامت بیشتر اوضاع می‌گراید. از طرفی هم فرهنگ سرپرستی در ادارات و وزارت خانه ها باعث گردیده تا شفافیت کاری، پاسخ گویی و نیز برخورد مسوولانه و ارایه خدمات را به شدت تحت تاثیر گرفته و زمینه برای قانون‌گریزی، فرار از پاسخگویی و تداوم فساد فراهم گردد. فیفا از تلاش های برای تعامل و همکاری میان حکومت و شورای ملی استقبال می‌کند، در عین حال از تقابل میان قوه‌های نظام و نادیده گرفتن نقش و جایگاه شورای ملی نگران است و آن را به‌نفع ثبات نظام و دموکراسی نوپای افغانستان نمی‌داند. از آن جایی که می‌باید حکومت جدید هر چه زودتر کابینه خود را جهت رای تایید به ولسی جرگه شورای ملی معرفی کند، فیفا موارد زیر را برای بهبود و تامین شفافیت در روند رای اعتماد خانه ملت به وزرای معرفی شده از سوی حکومت، به عنوان پیشنهاد ارایه می دارد: اصلاح میکانیزم رای اعتماد رای اعتماد یکی از ابزارهای قانونی پارلمان در امر نظارت از عملکرد حکومت است. بر اساس قانون اساسی، رییس جمهوری ویا معاونان او می‌باید پس از انجام مراسم تحلیف در اسرع وقت ذوات تذکریافته در ماده‌های 64، 68 و 157 قانون اساسی را جهت کسب رای تایید به ولسی جرگه معرفی کند. ولسی جرگه مکلف است مبتنی بر مفاد ماده های 76 تا 79 اصول وظایف داخلی، در مورد تایید و یا رد ذوات معرفی شده تصمیم‌گیری کند. هر چند ساز و کار روند تایید ویا رد ذوات پیشنهادی حکومت به ولسی جرگه در اصول وظایف داخلی مشخص شده است، اما برای بهبود این روند و تامین شفافیت در آن و جلوگیری از تبانی و فساد در آن، فیفا موارد زیر را عنوانی ولسی جرگه ارایه می دارد: • مجلس نمایندگان باید هر چه زودتر ضرب الاجل را برای حکومت برای معرفی وزرا به این شورای جهت کسب رای تایید یا عدم تایید معرفی کند. مجلس نمایندگان در این ضرب الاجل از حکومت بخواهد تا فهرست تکمیلی کابینه را یکجا به این شورا برای اخذ رای اعتماد معرفی کند.

جزئیات بیشتر


6/11/2020

تاریخ

فیفا

ناشر

اعلامیه

نوع

انتخابات

بخش

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA