موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


نشست گروپ دادخواهی حقوق سیاسی زنان با رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی

به سلسله نشست های گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان نشستی را پیرامون بحث روی هماهنگی و تعقیب موارد پیشنهادای ضمن طرح تعدیلی قانون انتخابات را با بانو زهره بیان رئیس کمیسیون در کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزار نمودیم. که در این نشست گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان فیفا روی هماهنگی بیشترو تاکید روی تعدیلات پیشنهادی در قانون انتخابات و نقش زنان در پروسه های سیاسی بحث صورت گرفته و موارد که در قانون انتخابات باید تعدیل گردد با کمیسیون شکایات انتخاباتی شریک ساختیم. در اخیر بانو زهره بیان ریس کمیسیون شکایات انتخاباتی وعده سپرده که طرح متذکره را با کمیته موظف سپرده و در قسمت اجرات آن اقدام های قانونی و عملی را انجام دهد . امروز دو شنبه ۶ دلو ۱۳۹۹، رهبری فیفا با محترمه زهره بیان، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی دیدار کرد. در آغاز، محترم نعیم اصغری، سرپرست ریاست اجرائیه فیفا در مورد تعدیل قانون انتخابات و اصلاحات انتخاباتی صحبت کرد. متعاقبا، امید نورزی، مسئول بخش انتخابات فیفا در مورد طرح‌های پیشنهادی فیفا که قبلا با کمیسیون شکایات شریک ساخته شده بود، صحبت نمود و بر اهمیت ترتیب پلان استراتژیک کمیسیون شکایات انتخاباتی تأکید ورزید. در همین حال، وژمه صالح، مسئول بخش زنان و جوانان فیفا در خصوص طرح‌های فیفا در قسمت تقویت نقش و حضور زنان در انتخابات صحبت کرد و پیشنهاداتی را در این خصوص با کمیسیون شریک ساخت. سپس، محترمه زهرا بیان، رئیس کمیسیون شکایات در مورد طرح پیشنهادی کمیسیون شکایات در باره تعدیل قانون انتخابات، اقدامات صورت گرفته در قسمت تدوین پلان استراتژیک کمیسیون شکایات، اصلاحات در کمیسیون شکایات و برگزاری انتخابات‌های پیشرو صحبت کرد. رئیس کمیسیون شکایات از فیفا بابت ارائه و شریک سازی طرح‌های پیشنهادی با کمیسیون شکایات قدردانی نمود و بر اهمیت همکاری و هم آهنگی میان کمیسیون شکایات و فیفا تاکید مقدمه نقش زنان درپروسه های سیاسی خیلی مهم و ارزنده است ،زنان به عنوان نیم پیکر جامعه درپروسه های سیاسی مخصوصا در پروسه های انتخابات نقش اساسی را ایفا میکنند چون که نقش زنان مهم است. بنا برای اشتراک معنادار زنان در پروسه های سیاسی نیاز است تا قانون انتخابات در چند ماده خاص تعدیل گردد ،طرح پشنهادی را بر مبنای زمان و خواست ها به نهاد های مرتبط جهت اشتراک معنادار زنان در پروسه های سیاسی شریک میگردد. هرگاه به پس منظر اشتراک زنان در پروسه های سیاسی نگاه کنیم در میابیم که نقش زنان در پروسه های سیاسی به علت مرد سالاری جامعه کم رنگ بوده ،یک سلسله چالشها و مشکلات در قانون انتخابات وجود داشت که زنان نتواستند در پروسه های سیاسی به صورت وسیع راه پیدا کنند ،بنا نیاز است تا تمامی مشکلات قانونی از مقابل راه خانم ها برداشته شود . کرد

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

1/25/2021

تاریخ

فیفا

ناشر

گزارش

نوع

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کارته سوم|کوچه پارک آبی| عقب حبیبی تاور| خانه شماره ۴۱ | کابل- افغانستان

شماره تماس: 310664-0799

شماره تماس: 888242-0730

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2021 | FEFA