موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


نشست گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان فیفا در ارتباط به انتخابات ولسی جرگه ولایت غرنی ،شورا های ولایتی، شورا های ولسوالی و شاروالی های شهر های بزرگ

در آغاز انجنیر محمد نعیم اصغری، سرپرست فیفا، به سخنرانی آغازین پرداخت و بالای اهداف برنامه صحبت کرد. سپس محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات پیرامون پیشرفت ها و آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات در حوزه زنان معلومات ارائه نمود. بعدا اعضای گروه دادخواهی پیروامون افزایش حضور زنان کاندید در انتخابات های پیشرو 1400 ، دلایل اساسی و اصلی کمبود زنان به عنوان کاندید ( چالش های اصلی ) ، فرصت های موجوده و چگونگی استفاده از آن ، اولویت ها برای افزایش حضور کاندیدان زن در انتخابات و اقدامات و فعالیت های رضاکارانه / دادخواهی و پلان برای موفقیت صحبت صورت گرفت و نظریات گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان توسط یک طرح برای کمیسیون مستقل انتخابات پیشکش میگردد. بانو حلیمه صدف کریمی چالش ها فرا راه کاندیدان زنان را موارد ذیل می داند، تهدید به مرگ ساختن کاندید ها توسط افراد زور مند و قوندان های محلی، تهدید به واسطه فامیل های شان که در زمان کمپاین ها برای شان تذکر داده میشود که در صورت که شما در محله به کمپاین بپردازید در این صورت یکی از اعضائی فامیل شما کشته خواهد شد، یکی از چالش های بزرگ دیگر که در مقابل کاندید ها قرار دارد این است که آمرین مالی ولایت ها بخاطر که از افراد مشخص پول به دست میاوردند برای افراد تذکر میداد که برای همان شخص رای بدهند و به نفع آن کار نمایند. که در قسمت جستجو و پیگری این قضایا از جدیدت تمام کار گرفته شود ، والی های ولایت با استفاده از صلاحیت های وظیفوی خویش برای کامیاب شدن یک فرد تلاش مینمایند در صورت وقوع این حودث باید والی آن ولایت برکنار گردد و یا هم به ولایت های دور دست تبدیل گردد. قومندان های امینه ولایت برای کاندید های مشخص کار میکنند برای همین منظور در قسمت تبدیل نمودن و برکنار ساختن شان توجه صورت گیرد. از طرف دیگر احزاب از حق نظارت خویش استفاده نا درست صورت میگیرد. با استفاده از اسلحه های که دارند استفاده می نمایند و مردم از ترس اسلحه های که نزد احزاب میباشد برای افراد که انها میخواهد رای میدهند و صدای خود را بلند نمی سازند. یکی از مثال های بارز آن را میتوان در ولسوالی درزاب اشاره کرد که مسعولین سایت به سخنان شان توجه نکرد سایت را منفجر ساختند و روند رای دهی را مختل نمودند. در بعضی ار ولسوالی ها تا سه روز بعد از انتخابات به وسیله زورمندان محلی محلات رای دهی باز گذاشته شده بود و مردم را بصورت جبری از خانه های شان بیرون می نموند و برای شان تذکر داده میشد که برای کاندید مورد نظر شان رای دهند. این همه دست درازی ها و مشکلات در پروسه انتخابات خوب باعث بی باوری مردم به روند های ملی شده و اشتراک مردم سال به سال در روند انتخابات اندک میشود. موارد فوق را برای این تذکر دادم که خواهر و مادر ما که میخواهند در روند انتخابات اشتراک نمایند به این مشکلات روبرو نگردند .و جلو دست درازی ها و تخلفات کوتاه گردد. در اخیر بانو کریمی به موضوع نظارت اشاره نمود که مسعولین ولایتی کمیسیون انتخابات به صورت یکسان برای همه کاندید ها نظار نمی داد و مرد ستیزی صورت میگرفت.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

3/1/2021

تاریخ

فیفا

ناشر

گزارش

نوع

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کارته سوم|کوچه پارک آبی| عقب حبیبی تاور| خانه شماره ۴۱ | کابل- افغانستان

شماره تماس: 310664-0799

شماره تماس: 888242-0730

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2021 | FEFA