موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


نشست گروپ دادخواهی حقوق سیاسی زنان با کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی مشرانو جرگه

خلاصه گزارش به سلسله نشست های گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان نشستی را پیرامون بحث روی طرح تعدیلی قانون انتخابات با کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی مشرانو جرگه برگزار نمودیم. که در این نشست گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان فیفا روی تعدیل قانون انتخابات و نقش زنان در پروسه های سیاسی با نماینده گان مشرانو جرگه بحث صورت گرفته و موارد که در قانون انتخابات باید تعدیل گردد با کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی شریک ساخته شد. در اخیر گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان_فیفا طرح پیشنهادی پیرامون تعدیل قانون انتخابات را به محترمه سناتور گلالی اکبری رئیس کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی شریک ساخته، کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی مشرانو جرگه وعده سپرده که برای طرح متذکره دادخواهی خواهند نمود. مقدمه نقش زنان درپروسه های سیاسی خیلی مهم و ارزنده است ،زنان به عنوان نیم پیکر جامعه درپروسه های سیاسی مخصوصا در پروسه قانون گذاری نقش اساسی را ایفا میکنند به همین دلیل نقش زنان مهم است. بنا برای اشتراک معنادار زنان در پروسه های سیاسی نیاز است تا قانون انتخابات طبق طرح تعدیلی پیشنهادی تعدیل گردد ،طرح پشنهادی را بر مبنای زمان و خواست ها به نهاد های مرتبط جهت اشتراک معنادار زنان در پروسه های سیاسی شریک میگردد. هرگاه به پس منظر اشتراک زنان در پروسه های سیاسی نگاه کنیم در میابیم که نقش زنان در پروسه های سیاسی به علت مرد سالاری جامعه کم رنگ بوده ،یک سلسله چالشها و مشکلات در قانون انتخابات وجود داشت که زنان نتواستند در پروسه های سیاسی به صورت وسیع راه پیدا کنند ،متاسفانه زنان نظر به مشکلات که در ساختار های وجود دارد نتوانستند راه پیدا کنند بنا نیاز است تا تمامی مشکلات قانونی از مقابل راه بانوان برداشته شود .

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

9/20/2020

تاریخ

فیفا

ناشر

گزارش

نوع

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کارته سوم|کوچه پارک آبی| عقب حبیبی تاور| خانه شماره ۴۱ | کابل- افغانستان

شماره تماس: 310664-0799

شماره تماس: 888242-0730

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2021 | FEFA