موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


دومین جلسه هیات ژوری انتخاب و معرفی جوانان برترسال 1399

دومین جلسه هیات ژوری انتخاب و معرفی جوانان برترسال 1399 به تاریخ 12 فبروری 2020 و با حضور داشت هیات ژوری و چهار تن از اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان فیفا به عنوان ناظر، تدویر یافت. طی این جلسه به تعداد 46 تن از متقاضیان با درنظر داشت معیارات از قبل تعیین شده (سن، درجه تحصیل،تجربه کاری،وظیفه فعلی،اسناد نوشتاری،و درنهایت پلان کاری برای پنج سال آینده) شارت لست گردید. هیات ژوری به توافق آرا روی موارد آتی تصمیم گرفتند: • فورم نمره دهی ،به اساس فورم انلاین و با درنظرداشت معیارهای از قبل تعین شده متقاضیان برنامه را نمره بدهند و روش نمره دهی هم به اساس معیارات از قبل تعین شده است که نمره پوره 10 میباشد مثلا: هرگاه فردی در معیار تحصیلی دکتور باشد بنا نمره آن 10 است هرگاه ماسترباشد نمره آن 9 است و هرگاه لیسانس باشد نمبر آن 8 است، در صورتیکه هیچ دکتور و ماستر در میان کاندیداها نباشد بنا نمره 10 برای لیسانس داده میشود وبقیه معیارات هم به همین اساس به پیش خواهد رفت؛ • ارسال ایمیل به متقاضیان جهت اطلاع از آمدن اسامی شان در فهرست شارت ‌لیست شدگان؛ • تماس به متقاضیان، که آیا درکابل حضور دارند و یا خیر بمنظور اشتراک درمصاحبه رو در رو؛ • ترتیب فهرست متقاضیان جهت اشتراک درمصاحبه به اساس نوبت.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

12/15/2020

تاریخ

فیفا

ناشر

گزارش

نوع

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کارته سوم|کوچه پارک آبی| عقب حبیبی تاور| خانه شماره ۴۱ | کابل- افغانستان

شماره تماس: 310664-0799

شماره تماس: 888242-0730

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2021 | FEFA