موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


نشست شبکه جوانان برتر سال - فیفا

در جریان 6 سال گذشته فیفا 95 جوان برتر افغانستان را شناساپی و به معرفی گرفته است. این جوانان دارای تجربه، تخصص و تعهد پس از بررسی اسناد و مدارک و همچنان دستآوردها و تاثیرگذاری شان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توسط هیأت معتبر و بی‌طرف انتخاب شده اند. شماری از این جوانان در داخل شماری هم در خارج از افغانستان بسر می‌برند و از دانش و تخصص آن‌ها در امر آوردن تغیر مثبت در پروسه‌های کلان ملی و عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استفاده صورت نگرفته است. بنا بر این غرض ایجاد هم‌سوئی و استفادۀ موثر از دانش و تخصص این 95 جوان فیفا اقدام به ایجاد شبکه جوانان برتر سال نمود. قرار است این شبکه به‌حیث یک اتاق فکر عمل کند و از دانش و تخصص جوانان برتر در راستای ترتیب و ارائه طرح‌های موثر ملی در پروسه‌های کلان ملی و عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نو آوری استفاده شود. این 95 تن دارای دانش، تخصص و تجربه در عرصه‌های مختلف اند؛ به این منظور قرار است در قالب کمیسیون‌های کاری مختلف شبکه جوانان برتر سال نظر به تخصص و تجربه خود توظیف گردند. نشست افتتاحیه شبکه جوانان برتر افغانستان به تاریخ 6 حوت 1399 در دفتر مرکزی فیفا دائر گردید. در این نشست شمار زیادی از جوانان برتر معرفی شده طی 6 سال گذشته به شکل حضوری و آنلاین اشتراک نمودند. در آغاز نشست وژمه عزیزی؛ مسول بخش زنان و جوانان فیفا آجندای نشست را تشریح نمود و هدف آن را بیان کرد.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

2/24/2021

تاریخ

فیفا

ناشر

گزارش

نوع

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کارته سوم|کوچه پارک آبی| عقب حبیبی تاور| خانه شماره ۴۱ | کابل- افغانستان

شماره تماس: 310664-0799

شماره تماس: 888242-0730

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2021 | FEFA