موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


طرح پیشنهادی فیفا در مورد اصلاح و تعدیل قانون تشکیل و وظایف و قانون انتخابات

فیفا در قدم اول خواستار جداسازی قانون تشکیل و وظایف کمیسیونهای انتخاباتی از قانون انتخابات میباشد؛ زیرا ادغام آن درسال ۷۱۰۲ میلادی ناشی از مشکلات میان حکومت و شورای ملی بود. بر اساس، ماده ۰۱۱ قانون اساسی، شورای ملی در سال اخیر تقنینی نمیتواند قانون انتخابات را در آجندای قانونگذاری قرار دهد. روی این ملحوظ، بخاطر جلوگیری از تصادم میان حکومت و شورای ملی در خصوص اصلاح قوانین انتخاباتی، حکومت در یک اقدام تکتیکی قانون تشکیل و وظایف کمیسیونهای انتخاباتی را با قانون انتخابات مدغم نمود و دست شورای ملی را از تعدیل، رد و یا تصادم شورای ملی را در خصوص قانون تشکیل و وظایف کمیسیونهای انتخاباتی قطع نمود. در نهایت هر دو قانون تحت نام قانون انتخابات به اساس فرمان تقنینی ریاست جمهوری توشیح و نافذ گردید. اما مبنی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیون انتخابات ماده ۰۵۱ و ماده ۰۱۱ قانون اساسی بوده، میتواند. پیشنهادات فیفا درمورد اصلاح و تعدیل قانون تشکیل و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات و کمییسیونهای تخصصی مربوطه مطالعات و یافتههای فیفا از انتخاباتهای گذشته نشان میدهد که متاسفانه موجودیت و اجراات کمیسیون شکایات انتخاباتی به خاطر تامین عدالت انتخاباتی و بالا بردن اعتبار حقوقی و عدلی انتخابات پایین بوده و جز تورم تشکیلاتی و طولانی ساختن پروسه انتخابات، نتایج قناعتبخش در پی نداشته است. فیفا در دراز-مدت ضمن آنکه به ایجاد محکمه قانون اساسی که جزء تعدیل قانون اساسی است و در چوکات آن خواهان ایجاد محکمه یک مرحلهیی انتخابات است اما در کوتاه مدت به اساس ماده ۰۵۱ قانون اساسی پیشنهاد بازگشت به قانون اساسی و تقویت ساختار اداره انتخابات بر اساس این ماده پیشنهاد حذف کمیسیون شکایات و فیصلههای نهایی آن که خلاف ماده ۰۵۱ قانون اساسی است را میکند. فیفا پیشنهاد ارجاع برخی از صلاحیتهای کمیسیون شکایات انتخاباتی را به کمیسیون مستقل انتخابات میکند و در کنار آن خواستار ایجاد کمیسیون مستقلی تحت عنوان کمیسیون تفتیش و بررسی منازعات انتخاباتی در چوکات کمیسیون انتخابات است. پیشنهاد میگردد که کمیسیون تفتیش و بررسی منازعات انتخاباتی همانند کمیسیون رسانهها به صورت موقت در چارچوب کمیسیون انتخابات در جریان عملیاتی انتخاباتی ایجاد و فعالیت نماید. علاوتا ، فیفا در خصوص بررسی اسناد کاندیدان و رسیدگی به اعتراضات اطراف ذیدخل ، خواهان ایجاد کمیته بررسی اسناد نامزدان بعد از اعلام لست ابتدایی کاندیدان .میباشد که به صورت مستقل در چوکات کمیسیون انتخابات با عضویت نهادهای با صلاحیت و مسوول موقتا تشکیل گردد تا به اعتراضات معترضین بپرداز

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

3/7/2021

تاریخ

فیفا

ناشر

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کارته سوم|کوچه پارک آبی| عقب حبیبی تاور| خانه شماره ۴۱ | کابل- افغانستان

شماره تماس: 310664-0799

شماره تماس: 888242-0730

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2021 | FEFA