موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


بررسی یک و نیم سال اصلاحات انتخاباتی: از تعهد تا عمل

«اصلاحات انتخاباتی» یکی از چهار بحث اساسی و ارزشی را در متن موافقت‌نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی تشکیل می‌دهد. به‌تاریخ (۲۹/۰۶/۱۳۹۳) پس از انتخابات بحران‌آفرین که با اتهامات زیادی مبنی بر تقلب سازمان‌یافته و ضعف مدیریت نهادهای انتخاباتی همراه شد، حکومت وحدت ملی با امضای توافقنامه‌ی ۷ فقره‌ای مبنی بر انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی (قوانین و نهاد ها)، انجام سرشماری نفوس و توزیع شناسنامه‌های برقی، برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی، تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی میان دو کاندیدای دور دوم انتخابات، ایجاد گردید. در ماده پنجم این توافقنامه، رهبران حکومت وحدت ملی تعهد می‌سپارند که «به‌منظور حصول اطمینان از این‌که انتخابات در آینده افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی (قوانین و نهادها) به تغییرات بنیادی نیاز دارد.» در ماده توافقنامه، رییس جمهور بالافاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی (قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 1394)، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظانم انتخاباتی ایجاد می‌کند. این کمیسیون در مورد پیشرفت کارها به رییس اجرایی گزارش‌ده بوده و کابینه حکومت پیشنهادات این کمیسیون را بررسی و اقدامات لازم را برای تطبیق آن روی دست می‌گیرد. منطق و ضرورت انجام اصلاحات نظام انتخاباتی، از تقلب و بحران انتخاباتی ریاستجمهوری سال ۵۹۳۹ ناشی میشود. هر چند، انجام بازبینی و روی دست گرفتن اقدامات اصلاحی پس از هر روند، یک امر طبیعی میباشد؛ اما با توجه به حجم و مقیاس مشكلات انتخاباتی گذشته، انجام اصلاحات انتخاباتی یكی از پیششرطهای اساسی تشكل حكومت وحدت ملی خوانده شد و بر انجام آن هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی تعهد سپرده شد. اكنون كه یک سال و اندی از ایجاد حكومت وحدت ملی میگذرد، با آن كه پروسه اصلاحات انتخاباتی به دلیل ضرورت مبرم برای بقای دموكراسی و نظام مبتنی بر حاكمیت مردم، مورد توجه حكوت وحدت ملی قرار گرفته و دستاوردهای نیز در این زمینه حاصل گردیده، اما اهداف اساسی این روند همچنان به دست نیامده است و این پروسهی حیاتی در مسیر راه بارها به بن بست و چالش مواجه گردیده است. تعهدات حكومت وحدت ملی، هرچند تا جایی عملی هم گردیده است، اما در تناسب به فرصت زمانی، پیش نرفته و اهداف اساسی و نتایجی كه از آن مقصود بود نیز برآورده نشده است. سلایق و علایق افراد و تفاوت دیدگاه میان دو جناح حكومت وحدت ملی، باعث گردیده تا تشكیل كمیسیون اصلاحات انتخاباتی بارها بهتعویق افتاده و روند اصلاحات به كندی پیش برود. این مساله نگرانیها و گمانهزنیهایی در رابطه به این كه حكومت وحدت ملی در انجام تعهد خود مبنی بر اصلاحات در قوانین انتخاباتی، طرزالعملها و كمیسیونهای انتخاباتی و برنامهریزی برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی مصمم و متعهد نمیباشد را افزایش داده است.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

8/1/2016

تاریخ

130

تعداد اشتراک کننده

یک روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA