موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی 1397 : دیدگاه نمایندگان ولسی جرگه

در یک و نیم دهه گذشته انتخابات در افغانستان همواره متأثر از وضیعت شکننده سیاسی، امنیتی و ضعف مدیریتی بوده است. استفاده از یک نظام انتخاباتی ناکارا نیز نقشی مهمی در چالش های انتخاباتی موجود داشته است. اصلاح نظام انتخابات افغانستان که یکی از وعده های حکومت وحدت ملی است، به دلایل مختلف سیاسی و تخنیکی تا هنوز عملی نگردید است. گرچند اقدامات کوچک در جهت اصلاح نظام انتخابات کشور صورت گرفته است که با توجه به چالش های موجود، بسنده نمی باشد. از جمله اقدامات در جهت اصلاح انتخابات افغانستان، تعدیل قانون انتخابات بر اساس فرمان رئیس جمهور و انتخاب کمیشنران جدید در کمیسیون مستقل انتخابات برای آمادگی های انتخابات در سال آینده می باشد. از طرف دیگر چالش های امنیتی و کندی در پیشرفت آمادگی های انتخاباتی نگرانی های جدی را در میان اقشار مختلف مردم به وجود آورده است که باعث بی اعتمادی نسبت به حکومت وحدت ملی، نهاد های انتخاباتی و روند انتخابات شده است. در حالیکه برگزاری دور سوم انتخابات پارلمانی و اولین دور انتخابات شوراهای ولسوالی افغانستان برنامه ریزی شده است، اما اقدامات و آمادگی های 6931در تابستان سال لازم تاهنوز صورت نگرفته است. از این جهت، بررسی محدودیت ها و چالش های انتخاباتی به منظور اقدامات لازم قبل از رفتن به طرف برگزاری انتخابات سال آینده، از اهمیت بالای برخوردار می باشد. انتخابات قابل قبول در صورتی عملی می باشد که کمیسیون های انتخاباتی در هماهنگی با احزاب سیاسی، جامعه مدنی، حکومت و جامعه جهانی، راه های عملی مطابق به واقعیت های عینی کشور جستجو گردد و میکانیزم های دقیق در قالب یک برنامه عملیاتی مدون و عملی، طرح ریزی ودر جهت تطبیق آن تلاش جدی صورت گیرید. موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) منحیث یک نهاد متخصص و پیشگام در عرصه انتخابات، بر اساس یافته های فعالیت های نظارتی خویش از انتخاباتهای گذشته افغانستان، مخصوصا نظارت از کارکرد وفعالیت های کمیشنران وکمیسیون مستقل انتخابات در بیش از یک سال گذشته ،تصمیم گرفت تا سرویی را با اعضای ولسی جرگه انجام دهد. فیفا معتقد است یافته های این سروی و بحث های گروهی با احزاب سیاسی و جامعه مدنی که به منظور غنامندی هرچه بیشتر یافته های این سروی انجام شده است، در برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول در کشور، کمک می نماید. در میان نمایندگان مردم در ولسی جرگه و نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی، نگرانیها از آهسته بودن روند آمادگیهای انتخاباتی، رو به افزایش میباشد. ضعف مدیریت داخلی در کمیسیون انتخابات، کمبود ظرفیت تخنیکی، موجودیت اختلافات و نبود وحدت نظر در بین اعضای ارشد کمیسیون در رابطه با برخی مهمترین مسائل انتخاباتی، سبب مداخله و اعمال نفوذ حکومت در کارکردهای کمیسیون گردیده و به نگرانی و کاهش اعتماد ولسی جرگه، جامعه مدنی و احزاب سیاسی افزوده است.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

3/6/2018

تاریخ

80

تعداد اشتراک کننده

چهار هفته

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA