موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


گزارش کنفرانس اعلامیه: «اصول اساسی اشتراک معنی دار- زنان وجوانان درروند انتخابات»

بخش زنان و جوانان موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) کنفرانس را تحت عنوان اعلامیه اصول اساسی اشتراک معنی دارزنان وجوانان درروند انتخابات به‌منظور پیشکش به نمایندگان ریاست جمهوری وریاست اجراییه که شامل 20 اصل درارتباط به مشکلات زنان وجوانان وارایه راه حل های پیشنهادی به مراجع مربوطه میگردید را به تاریخ 10 سنبله 1395 مطابق 31 آگست 2016 میلادی درهوتل کابل ستار شهر کابل با اشتراک 70 تن اشتراک‌کننده از نمایندگانی از کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون‌های انتخاباتی، مسوولین بخش‌های جندروکمیته جوانان احزاب سیاسی، نهادهای جامعه‌ی مدنی،اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان وتعدادی ازمحصلین دانشگاه ها و نیز نمایندگانی از ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه، وزارت امورزنان، وزارت حج واوقاف تدویر نمود. در این کنفرانس، افزون بر معرفی اهداف، یافته‌های جلسات مشترک گروه های دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان، پیشنهادات متضمن اعلامیه، برنامه ها وتعهدات اعضای پنل به بحث گرفته شد. اعضای پنل: محترم کمال سادات)معین امورجوانان (،محترم ملالی شینواری)مشاورریاست جمهوری(،محترم حشمت الله رادفر)مشاورریاست اجراییه(،محترمه سجیه بهگام )مشاورامورزنان وجوانان ریاست اجراییه(،محترمه زهره یوسف)مشاوردفترخانم اول(،محترم یوسف رشید)ریس اجراییوی فیفا(. شناسایی اصول برای هر کاری، مقدم بر انجام آن کار است. اصول مشترک، در واقع یک اصول حداقلی است. به این معنا که از میان انبوه اصل ها، ممکن تعدادی کمی از آن اولویت پنداشته شود. جمع آوری این اصول، زمانی ممکن است که عوامل دخیل در هر موضوعی، اصول و دیدگاه های خود را مطرح کنند و سپس هر یک از آنها به صورت مشترک مورد بحث و بررسی قرار گیرد. )فیفا( پس از مباحث و گفت و گوهای مشترک گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان و زنان، این اصول را ترتیب نموده است. گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان و زنان به همکاری تخنیکی و تسهیلاتی )فیفا( مدت زیادی میباشد فعالیت مینماید. این گروه با تشکیل جلسات منظم، در تلاش این بودند تا اصول مشترک را دریافت و شناسایی کند، کاری که درست پس ازدو ماه جلسات هماهنگی و کاری روی طرحها و پیشنهادات، به نتیجه مورد نظر دست یافتند و محصول آن اصولی است که اکنون در اختیارشما است. تقویت سهم معنی دار زنان و جوانان، که بهعنوان ارکان و پایه های اساسی نظام دموکراتیک در کشور میباشد، نقش اساسی در تحکیم و پایداری دموکراسی دارد. )

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

8/31/2016

تاریخ

70

تعداد اشتراک کننده

یک روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA