موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

ویژه ها

در این بخش بعضی فعالیت های برنامه مشاهده پارلمانی گنجانیده شده، شما میتوانید برای کسب معلومات در مورد سایر فعالیت های این برنامه از ویبسایت مشاهده پارلمانی دیدن نمایید. ویبسایت مشاهدۀ پارلمانی به‌منظور در دسترس قرار دادن گزارشات پارلمان با مردم ایجاد شده است. در حال حاضر، ویبسایت مشاهدۀ پارلمانی یگانه مرجع معلومات پیرامون کارکرد و فعالیت پارلمان افغانستان است.
ویبسایت مشاهده پارلمانی

ویبسایت مشاهده پارلمانی


تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA