موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی

در مورد برنامه مشاهده پارلمانی

مشاهده پارلمانی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فیفا است. هدف این برنامه تقویت پارلمان باز و پاسخگو است و تشویق وکلا به حساب‌دهی به مردم است. فیفا بصورت منظم جلسات و کارکردهای پارلمان را تحت پوشش نظارتی قرار داده و یافته‌های خویش را در قالب گزارشات هفته‌وار با مردم شریک میکند. فیفا برنامۀ مشاهده پارلمانی خویش را در سال 2012 میلادی با هدف گزارش‌دهی منظم از کارکردهای پارلمان آغاز کرد. ویبسایت مشاهدۀ پارلمانی به‌منظور در دسترس قرار دادن گزارشات پارلمان با مردم ایجاد شده است. در حال حاضر، ویبسایت مشاهدۀ پارلمانی یگانه مرجع معلومات پیرامون کارکرد و فعالیت پارلمان افغانستان است.


فعالیت‌های عمدۀ بخش مشاهدۀ پارلمانی فیفا قرار ذیل است:

گزارشات

بخش مشاهدۀ پارلمانی فیفا یافته‌های مشاهداتی خویش را تحلیل نموده و به‌صورت روزانه، هفته‌وار و هر شش ماه بعد نشر می‌کند.

جلسات تاون هال

بخش مشاهدۀ پارلمانی فیفا جلسات تاون هال را در سطح ولایات برگذار می‌کند تا مشکلات مردم را استماع نموده و برای حل آن راه‌حل‌های عملی پیشنهاد کند.

میزهای گرد

بخش مشاهدۀ پارلمانی فیفا میزهای گرد را در اخیر هر اجلاس تقنینی پارلمان دائر می‌کند تا یافته‌های مشاهداتی خویش‌ را با کارشناسان و متخصصین امور شریک نماید.

مشاهدۀ پارلمانی

بخش مشاهدۀ پارلمانی فیفا بصورت منظم و دوامدار جلسات کمیسیون‌ها و جلسات عمومی هر دو مجلس شورای ملی افغانستان را مشاهده می‌کند.

برنامه با دانش‌جویان

بخش مشاهدۀ پارلمانی فیفا برنامه‌های معلومات را برای دانشجویان دانشگاه‌های مختلف راه‌اندازی می‌کند تا ظرفیت دانشجویان را پیرامون وظایف، اختیارات و کارکدهای پارلمان افزایش دهد.

نظرسنجی

راه‌اندازی سروی/نظرسنجی یکی از فعالیت‌های عمدۀ بخش مشاهده پارلمانی فیفا است. نظر سنجی‌ها اغلباً با اعضای پارلمان پیرامون موضوعات مرتبط به پارلمان دائر می‌گردد.

پالیسی پیپر

بخش مشاهدۀ پارلمانی فیفا پالیسی‌ پیپرهای تخنیکی و مسلکی را تهیه نموده و غرض بهبود پروسه‌های کاری یا ایجاد اصلاحات پارلمانی با اعضای پارلمان شریک می‌کند.

مشارکت نهادهای جامعه مدنی

سهیم‌گیری نهادهای جامعه مدنی و مردم در بحث و بررسی یافته‌های مشاهداتی ارزنده و قابل اهمیت است. نهادهای مدنی و مردم می‌توانند نقش قابل اهمیتی در حساب‌ده نمودن پارلمان و حل مشکلات کنونی داشته باشند.

تماس با ما


آدرس: کارته سوم|کوچه پارک آبی| عقب حبیبی تاور| خانه شماره ۴۱ | کابل- افغانستان

شماره تماس: 310664-0799

شماره تماس: 006082-0772

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2021 | FEFA