موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

اعلامیه های مشترک اشتراک معنی دار زنان و جوانان در پروسه های سیاسی

هدف عمده این اعلامیه ها بررسی مشکلات ،چالشها و فرصت های ممکنه برای مشارکت سیاسی زنان و جوانان در پروسه های سیاسی و طرح اصول پشنهادی به نهاد های ذیدخل میباشد.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA