موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

بررسی نقض قضایای حقوق سیاسی زنان در انتخابات

هدف این برنامه رسیدگی به مشکلات زنان کاندید در روند انتخابات میباشد که چهار حق و سه اصل را به بررسی میگیرند.
چهار حق
• حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات
• حق آزادی گردهمایی صلح آمیز
• حق تحرک
• حق آزادی و تشکیل انجمن ها
سه اصل
• اصل عدم تبعیض
• اصل عدم جانبداری
• اصل عدم تهدید

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA