موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

در مورد برنامه زنان و جوانان

هدف عمده این برنامه افزایش و تقویت مشارکت سیاسی زنان و جوانان در پروسه های سیاسی میباشد. برنامه های تدوین شده به منظور از بین بردن چالشها و مشکلات زنان و جوانان در پروسه های سیاسی ،افزایش نقش و مشارکت زنان و جوانان در سطوح رهبری ،دادخواهی و همکاری با نهاد های ذیدخل زنان و جوانات چون وزارت امور زنان و معینیت جوانان تشکیل میدهد .

اعلامیه های مشترک اشتراک معنی دار زنان و جوانان در پروسه های سیاسی

هدف عمده این اعلامیه ها بررسی مشکلات ،چالشها و فرصت های ممکنه برای مشارکت سیاسی زنان و جوانان در پروسه های سیاسی و طرح اصول پشنهادی به نهاد های ذیدخل میباشد...

مشارکت سیاسی جوانان

مشارکت سیاسی و انتخابات، میکانیزم هایی هستندکه تمام اقشار واجد شرایط جامعه می توانند به وسیله آن در تعیین سرنوشت سیاسی، انتخاب مدیران و نمایندگان سیاسی شان شرکت کرده و خواست و نظر خود را در امور جمعی متبلور سازند...

مشارکت سیاسی زنان

زنان به عنوان نیروی بالقوه در یک جامعه عمل می کند. نیروی که میتواند در آینده سیاسی و اجتماعی یک حکومت نقش بسزایی بازی کند. در تمامی نظامهای دموکراتیک؛ قوانین، حقوق مساوی تمامی اتباع کشورها را صرف نظر از جنسیت، قوم و محدوده جغرافیایی تضمین می کند…

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA