موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

معرفی جوانان برتر سال

جوان برتر سال به ابتکار قیفا ایجاد گردیده و هدف عمده آن معرفی جوانان نخیه میباشد تا از تجارب و دستاوردهای این جوانان الگو برداری گردد.

• 2015 ذریعه برنامه 11 نفر جوان برتر به معرفی گرفته شد
• 2016 ذریعه این برنامه به تعداد 17 نفر به معرفی گرفته شدند
• 2017 ذریعه این برنامه به تعداد 12 نفر معرفی شدند

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA