موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

سمینار ها و ورکشاب های جوانان و انتخابات

فیفا به منظور آگاهی جوانان از انتخابات برنامه های متعددی را در مرکز و ولایات کشور با محصلین و شاگردان مکاتب تدویر می نماید.هدف عمده این برنامه آگاه ساختن جوانان پیرامون انتخابات و پروسه های سیاسی میباشد.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA