موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

تقویت مشارکت سیاسی زنان

زنان به عنوان نیروی بالقوه در یک جامعه عمل می کند. نیروی که میتواند در آینده سیاسی و اجتماعی یک حکومت نقش بسزایی بازی کند. در تمامی نظامهای دموکراتیک؛ قوانین، حقوق مساوی تمامی اتباع کشورها را صرف نظر از جنسیت، قوم و محدوده جغرافیایی تضمین می کند. مشارکت سیاسی امروزه بدون حضور زنان در روند های سیاسی بی معناست. حضور زنان در دنیای حکومتداری امروزه، از شاخصه های دموکراسی و راه های ترقی و پیشرفت یک جامعه پنداشته می شود. نظام سیاسی کشور بر پایه انتخابات و حقوق مساوی شهروندی پایه ریزی شده و زنان همانند مردان از حقوق مشارکت سیاسی برابر برخوردارند. هرچندی که قوانین افغانستان حقوق زنان را تضمین می کند ولی نقش نهاد های مدنی در راستای تحقق این اهداف برارزنده است .فیفا منحیث یک نهاد مدنی مصمم است تا برنامه ها را به منظور تقویت مشارکت سیاسی زنان برگزار می نماید و هدف عمده آن از بین بردن چالشها و مشکلات فراراهی مشارکت سیاسی زنان ،بررسی فرصت های ممکنه و تشویق زنان به سطوح رهبری می باشد.

مراحل کاری

فعالیت‌های انجام شده توسط گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان در راستای تقویت حقوق سیاسی زنان و مشارکت زنان در پروسه‌های سیاسی قرار ذیل است:

اعلامیه های مطبوعاتی

گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان برای موعظه گیری بهتر مطابق موضوع اعلامیه مصبوعاتی...

کنفرانس ها

گروه دادخواهی جهت شریک سازی موضوعات با نهادهای مرتبط کنفرانس برگزار می نماید...

طرح ها

هدف عمده از طرح پشنهادی از بین بردن چالشها فرارهی اشتراک زنان در پروسه های...

جلسات ماهانه

گروه دادخواهی به منظور هماهنگی هر چی بیشتر جلسات ماهانه را برگزاری می نمایند...

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA