موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

تقویت مشارکت جوانان

مشارکت سیاسی و انتخابات، میکانیزم هایی هستندکه تمام اقشار واجد شرایط جامعه می توانند به وسیله آن در تعیین سرنوشت سیاسی، انتخاب مدیران و نمایندگان سیاسی شان شرکت کرده و خواست و نظر خود را در امور جمعی متبلور سازند. فهم و شناخت جوانان از پروسه های سیاسی مخصوصا انتخابات و اهمیت آن مستلزم بلوغ فکری و همچنان طرح و تدوین برنامه هااست. فیفا با درنظرداشت این مورد برنامه های معتددی را جهت از بین بردن چالشها و مشکلات فراراهی مشارکت سیاسی جوانان ، بررسی فرصت های ممکنه ،تشویق جوانان به پروسه های سیاسی و سطوح رهبری برگزار می نماید.

مراحل کاری

فعالیت‌های انجام شده توسط گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان در راستای تقویت حقوق سیاسی و مشارکت سیاسی جوانان قرار ذیل است:

اعلامیه های مطبوعاتی

گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان برای موعظه گیری بهتر مطابق موضوع...

کنفرانس ها

کنفرانس گروه جوانان به منظور شریک سازی پشنهادات با نهاد های ذیدخل برگزار...

طرح ها

هدف عمده از طرح پشنهادی از بین بردن چالشها فرارهی اشتراک جوانان در پروسه...

جلسات ماهانه

گروه دادخواهی به منظور هماهنگی هر چی بیشتر جلسات ماهانه را برگزاری می نمایند...

گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان

گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان که متشکل از نمایندگان ،اعضای شورای ملی، نهادهای جامعه مدنی، کمیسیون های مستقل،اعضای شورای ولایتی، معینیت جوانان و رسانه ها می‌باشد از پنچ سال بدین‌سو به همکاری تخنیکی و تسهیلاتی موسسه‌ی فیفا به‌منظور تقویت نقش جوانان در پروسه‌های سیاسی ایجاد گردیده است ، طرح‌های پیشنهادی معتددی طی جلسات متواتر و دوامدار تهیه نموده و با مراجع ذیدخل شریک نموده اند.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA